വിപിൻ ജാനി on Clubhouse

Updated: Feb 1, 2023
വിപിൻ  ജാനി Clubhouse
1.1k Followers
1.7k Following
May 27, 2021 Registered
@vipinjani Username

Bio

"നാട്ടുവെളിച്ചം വഴി വെട്ടി ഇട്ടൊരീ ഉഷമലരി പൂക്കുന്ന തൊടിയിൽ....
മൺതരികളറിയാതെ നാം നടന്നൂ....
രാവിൻ നീലവിരി നമ്മെ പൊതിഞ്ഞൂ..."

-പനച്ചൂരാൻ.

Invited by: Shymon SebastianParassery

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
April 14, 2022 1,100 -100 -8.4%
April 06, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 28, 2022 1,100 -100 -8.4%
March 10, 2022 1,200 +100 +9.1%
September 22, 2021 1,100 +1,077 +4,682.7%

Charts

More Clubhouse users