ഷോക്കടിച്ചു ചത്ത വവ്വാൽ on Clubhouse

Updated: Nov 30, 2023
ഷോക്കടിച്ചു ചത്ത വവ്വാൽ Clubhouse
3.5k Followers
2.5k Following
@sarathgsa Username

Bio

ജോക്കർ thats solve nanba

Hi hi എന്നോട് ആണ് കളി

Qa/Qc engineer
Former mechanical engineer at hyderabad airport

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
November 30, 2023 3,504 +1 +0.1%
November 16, 2023 3,503 +5 +0.2%
November 06, 2023 3,498 -1 -0.1%
October 28, 2023 3,499 +1 +0.1%
September 18, 2023 3,498 +4 +0.2%
September 10, 2023 3,494 -1 -0.1%
August 28, 2023 3,495 -1 -0.1%
July 14, 2023 3,496 +2 +0.1%
July 09, 2023 3,494 -6 -0.2%
May 27, 2022 3,500 -100 -2.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users