പ്രജാപതി on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
പ്രജാപതി Clubhouse
1.4k Followers
1.3k Following
Jun 17, 2021 Registered
@raji999 Username

Bio

❤️❤️PLAY HOUSE❤️❤️ COLOURS❤️❤️
.
🎶🎶 MUSIC OF JOY 🎶 🎶
.
ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കും പക്ഷേ തീരുമാനങ്ങൾ എന്റെത് മാത്രമാണ് എന്നും എല്ലാരോടും സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഞാൻ കാരണം ആരും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ❤❤❤....
മാറിനിന്ന് എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു പറയുവാ ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ❤❤❤❤❤❤..ശത്രു പടി കയറി വന്നാൽ പിന്നെ ജീവനു വേണ്ടി യാചിക്കരുത് മരണത്തിൽ ശത്രുവിനെയും പങ്കാളിയാക്കുക
Wolf Family 😍😍 😍പ്രണയം പാട്ടിനോട് 🎵 🎶🎶🎶🎵 Don't Trust Anyone

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 30, 2022 1,400 +100 +7.7%
September 18, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 22, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 28, 2022 1,100 -100 -8.4%
May 06, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 04, 2022 1,100 -100 -8.4%
May 02, 2022 1,200 +100 +9.1%
April 18, 2022 1,100 -100 -8.4%
March 08, 2022 1,200 +100 +9.1%
January 14, 2022 1,100 +160 +17.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users