بهـادر on Clubhouse

Updated: Jun 30, 2022
بهـادر Clubhouse
4.4k Followers
1.1k Following
@poursahebi Username

Bio


• الهــے توڪل به نام ِ اعظمَـت‌
سـلام رفقـا ؛ مخلصتـون بهـادر هستـم
عـڪاس و خوشنویـس
مهنـدس هواپیـما

• جز این هنـر نداریم ڪه هر چه توانیـم غم از دل ها
برانـدازیم و براندازیـم▪️𝘈𝘪𝘳𝘤𝘳𝘢𝘧𝘵 𝘌𝘯𝘨𝘪𝘯𝘦𝘦𝘳 𝘢𝘵 𝘐𝘳𝘢𝘯 𝘈𝘪𝘳 𝘈𝘪𝘳𝘭𝘪𝘯𝘦𝘴 (𝘏𝘖𝘔𝘈)
▪️𝘊𝘪𝘷𝘪𝘭 𝘈𝘷𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘛𝘦𝘤𝘩𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦 (𝘊.𝘈.𝘛.𝘊.)
▪️𝘗𝘩𝘰𝘵𝘰𝘨𝘳𝘢𝘱𝘩𝘦𝘳
▪️𝘊𝘢𝘭𝘭𝘪𝘨𝘳𝘢𝘱𝘩𝘦𝘳
▪️𝘐𝘯𝘴𝘵𝘢𝘨𝘳𝘢𝘮 (𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭): 𝘣𝘢𝘩𝘢𝘥𝘰𝘳_𝘱𝘰𝘶𝘳𝘴𝘢𝘩𝘦𝘣𝘪

33684

• هدیـه به عروس و دامادها با محدودیت مالـے
عڪاسی ڪامـلاً رایگان 🎁🕊👰‍♀️🤵‍♂️

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
June 29, 2022 4,400 -100 -2.3%
June 07, 2022 4,500 -100 -2.2%
May 30, 2022 4,600 +300 +7.0%
May 27, 2022 4,300 -100 -2.3%
February 07, 2022 4,400 +100 +2.4%
December 26, 2021 4,300 +100 +2.4%
December 18, 2021 4,200 +100 +2.5%
November 26, 2021 4,100 +100 +2.5%
November 19, 2021 4,000 +100 +2.6%
November 10, 2021 3,900 +100 +2.7%

Charts

More Clubhouse users