കടമ്പാടൻ ° on Clubhouse

Updated: Dec 4, 2023
കടമ്പാടൻ ° Clubhouse
1.1k Followers
298 Following
May 27, 2021 Registered
@nachiketam Username

Bio

Engineer by profession. Blogger. Matriot. Indian.

ചിപ്പിനുള്ളിലെ കോഡെഴുത്തു പണിയാണ്. ജീവിച്ചു പോണം. വായിക്കണം. അറിയണം, എഴുതണം. ഫുഡടിക്കണം. സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം.

For articles, pls visit www.nachiketam.in

Invited by: Vishnu Vee

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
December 04, 2023 1,119 +1 +0.1%
November 19, 2023 1,118 +2 +0.2%
November 08, 2023 1,116 +1 +0.1%
October 21, 2023 1,115 +5 +0.5%
September 19, 2023 1,110 +2 +0.2%
September 12, 2023 1,108 +3 +0.3%
August 11, 2023 1,105 +5 +0.5%
September 22, 2021 1,100 +901 +452.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users