ರುದ್ರO on Clubhouse

ರುದ್ರO Clubhouse
1.1k Followers
1.2k Following
@mgrj.in Username

Bio

6 adi 😤💪

ಗೌಡ 😡


When Shiva beats his DAMRU DAM DAM- Evil Shakes and the Wise Awakes.


🔱 ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ɪs ᴀ ᴛʀᴀɢᴇᴅʏ ᴛᴏ ᴛʜᴏsᴇ ᴡʜᴏ ғᴇᴇʟ, ʙᴜᴛ ᴀ ᴄᴏᴍᴇᴅʏ ᴛᴏ ᴛʜᴏsᴇ ᴡʜᴏ ᴛʜɪɴᴋ.🔱

🔴 admin of_⬇️👇✳ Avengers Adda
✳ Peace boys
✳ Freedom of speech
✳ Men will be men
✳ Majapa Majapa
✳ Golden Bulls
✳ Maja talkies
✳ Peace Boys

🔶mY FiRst cUrSh iS My mOm..👩
🔶 FiRsT SuPeRhErO iS mY FaTheR.💪
🔶LOgIn iN eArTh oN 1.nv🎂
💗SINGLE🙄coz👇
❌NOBODY can “AFFORD” me😈
😘LiFe GiVeS Me UnliMiTeD HapPiNesS

____________________$$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___________$$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$ٮ$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
___$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$$§$

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 30, 2022 1,100 -100 -8.4%
March 08, 2022 1,200 -100 -7.7%
November 01, 2021 1,300 +100 +8.4%

More Clubhouse users