പ്രണയമാണ് യാത്രയോട് on Clubhouse

Updated: Oct 1, 2022
പ്രണയമാണ്  യാത്രയോട് Clubhouse
3.6k Followers
1.6k Following
May 27, 2021 Registered
@love.to.travel Username

Bio

𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 പ്രണയമാണ് യാത്രയോട്
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝟔𝟎𝟎𝐤 , 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝟐𝟎𝐤.

𝐁𝐞 𝐀 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲.

𝐋𝐞𝐭'𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 🌍 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫! 𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐎𝐧𝐞!

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥 ✈️
𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞
𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐆𝐨𝐝'𝐬 𝐨𝐰𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 🌴

#𝐰𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐥𝐮𝐬𝐭 #𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐞𝐫 #𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 #𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝

Invited by: Varun Aroli

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 28, 2022 3,600 -100 -2.8%
May 26, 2022 3,700 -100 -2.7%
September 22, 2021 3,800 +3,686 +3,233.4%

More Clubhouse users