മതേതരൻ മതേതരൻ on Clubhouse

Updated: May 9, 2024
മതേതരൻ  മതേതരൻ Clubhouse
4.2k Followers
400 Following
May 29, 2021 Registered
@lalghar Username

Bio

*ഒന്ന് : ഏതെങ്കിലും ജനത തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികർ മഹത്വമുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വർത്തമാന കാലത്തും മഹത്വമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതയാണ്.*


*രണ്ട് : ഏതെങ്കിലും ജനതയുടെ പൂർവ്വികർ അക്രമികളാണെന്നും അധമന്മാരാണെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവരുടെ പിൻഗാമികളോട് വെറുപ്പുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അപലപിക്കപ്പെടേണ്ട ദുഷ്ട പ്രവണതയാണെന്ന് അറിയുക*

*മൂന്ന് : ചരിത്രത്തിലും വർത്തമാന കാലത്തും മാനവിക ബോധത്തിനും ജനാധിപത്യ മനോഭാവത്തിനും കടക വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ സമൂഹമോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ തടങ്കലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.*

Invited by: Nithin Ghosh

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 09, 2024 4,288 -1 -0.1%
March 24, 2024 4,289 -2 -0.1%
March 06, 2024 4,291 +1 +0.1%
January 27, 2024 4,290 -1 -0.1%
January 10, 2024 4,291 +4 +0.1%
December 25, 2023 4,287 +3 +0.1%
December 10, 2023 4,284 -16 -0.4%
July 10, 2022 4,300 +100 +2.4%
May 30, 2022 4,200 -100 -2.4%
November 25, 2021 4,300 +100 +2.4%

Charts

More Clubhouse users