മതേതരൻ മതേതരൻ on Clubhouse

Updated: Sep 27, 2022
മതേതരൻ  മതേതരൻ Clubhouse
4.3k Followers
405 Following
May 29, 2021 Registered
@lalghar Username

Bio

*ഒന്ന് : ഏതെങ്കിലും ജനത തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികർ മഹത്വമുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വർത്തമാന കാലത്തും മഹത്വമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതയാണ്.*


*രണ്ട് : ഏതെങ്കിലും ജനതയുടെ പൂർവ്വികർ അക്രമികളാണെന്നും അധമന്മാരാണെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവരുടെ പിൻഗാമികളോട് വെറുപ്പുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അപലപിക്കപ്പെടേണ്ട ദുഷ്ട പ്രവണതയാണെന്ന് അറിയുക*

*മൂന്ന് : ചരിത്രത്തിലും വർത്തമാന കാലത്തും മാനവിക ബോധത്തിനും ജനാധിപത്യ മനോഭാവത്തിനും കടക വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ സമൂഹമോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ തടങ്കലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.*

Invited by: Nithin Ghosh

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 10, 2022 4,300 +100 +2.4%
May 30, 2022 4,200 -100 -2.4%
November 25, 2021 4,300 +100 +2.4%
October 25, 2021 4,200 +100 +2.5%
October 11, 2021 4,100 +100 +2.5%
September 28, 2021 4,000 +100 +2.6%
September 23, 2021 3,900 +3,837 +6,090.5%

Charts

More Clubhouse users