കിനാവ് Kinavu on Clubhouse

Updated: May 14, 2024
കിനാവ് Kinavu Clubhouse
1.7k Followers
2.9k Following
May 29, 2021 Registered
@kkabbas Username

Bio

ഗോവിന്ദൻ
🤼
പത്തലു പൊളിയുവോളം
തല്ലു കിട്ടിയിട്ടും
അവനൊന്നു
വിതുമ്പിയതുപോലുമില്ല!

അച്ഛൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ
പുസ്തകങ്ങൾ
പുഴപ്പരപ്പിൽ
ഒരുനിമിഷം
അവനെ കാത്തുനിന്നാണ്
ചുഴികൾക്കൊപ്പം
മീനുകൾക്ക്
കവിതചൊല്ലിക്കൊടുക്കുവാനായി
പതിയെ പടികളിറങ്ങിപ്പോയത്!

ആ കാത്തുനില്പിന്
ഒപ്പമെത്താനാവാഞ്ഞിട്ടാണ്
അവൻ വാവിട്ടുകരഞ്ഞത്.

അന്നേരമാണ്
താഴെക്കിടന്ന
പൊളിഞ്ഞ പത്തെലെടുത്ത്
അവൻ
അച്ഛനെ മതിവരുവോളം
തിരികെത്തല്ലിയത്!

അമ്മയെത്തല്ലിയാൽ
പക്ഷം രണ്ടുണ്ട്;
അച്ഛനെത്തല്ലിയാൽ
ഒന്നേയുള്ളൂ
എന്നൊന്നും
അവനറിയില്ലായിരുന്നു!

പുസ്തകമവനു ജീവനാണ്
വായനയവനുന്മാദവും.

ചിമക്കൊന്ന പൊട്ടുവോളം
തല്ലുകൊണ്ടിട്ടാണാവൻ
പിന്നാലെ വന്നവർക്ക്
മതിവരുവോളം
പുഴയിലാറാടാൻ
അനുമതി വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്!

ഏതച്ഛനായാലും
അക്ഷരങ്ങളേയും
അറിവിനേയും
സ്നേഹിക്കണമെന്നു
അവനാണ്
പറഞ്ഞുകൊടുത്തത്!

ഗോവിന്ദൻ
വെറുമൊരു കുട്ടിയായിരുന്നില്ല!
🏌️‍♂️
|കിനാവ്

കവിയാണ്. എഴുതിക്കളയും.
Writer. Poet.

പുസ്തകങ്ങൾ.
ഇറുത്തെടുക്കാൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ബാക്കിയാകുന്ന പകലുകൾ- 2021 ആഗസ്ത്

ചോപ്പ്- പ്രണയകവിതകൾ-(2021 ഫെബ്രുവരി)

ഇലയനക്കങ്ങൾ- കവിതകൾ
ഒലീവിയ- കഥകൾ

9400093427-കിനാവ്(അബ്ബാസ്)
കെമിക്കൽ എഞ്ചിനിയർ
സർക്കാർ സർവ്വീസ്
Studied: Govt. Engg College Trissur

Invited by: Nuha Nawal

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 09, 2024 1,728 +4 +0.3%
January 30, 2024 1,724 +2 +0.2%
January 13, 2024 1,722 +22 +1.3%
September 23, 2021 1,700 +1,026 +152.3%

Member of

More Clubhouse users