അഹല്യ :) on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
അഹല്യ :) Clubhouse
1.5k Followers
84 Following
Jun 3, 2021 Registered
@iamdeviii Username

Bio

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणिനോക്കൂ.. കരയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലോകം ചെറുതാവുകയും നിങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ✨️

Invited by: Prasanth Vikram

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 06, 2022 1,500 -100 -6.3%
November 26, 2021 1,600 +100 +6.7%
September 23, 2021 1,500 +1,375 +1,100.0%

More Clubhouse users