♛കലിപ്പൻ ♚ ㅤ on Clubhouse

♛കലിപ്പൻ ♚ ㅤ Clubhouse
1.2k Followers
3.2k Following
@hgffhkkbc Username

Bio

ঔৣ͜͡➳മႪഖ൭ത്ത ൭മꪆഞ്ചོ കണ്ടོ ഏതႪ പെണ്ണႪ๏ വꪻഴႪ๏ ➣ പ൭ക്ഷ മനസ്സ᭄൭ന്റ ൭മꪆഞ്ചོ കണ്ടོ ഒരႪ ൭പണ്ണོ വꪻണꪆᰢ....✮⃝അവ൲ ൡണོ ᨨഥꪆ൴ത്ഥ ൭മꪆഞ്ച൲ ✮⃝✮⃕͜࿐⁩⁩
ৡৢ͜͡✪⃝ ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ കലിപ്പൻ ৡৢ͜͡✬

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 05, 2022 1,200 -100 -7.7%
July 04, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 27, 2022 1,200 -100 -7.7%
June 26, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 24, 2022 1,200 -100 -7.7%
June 21, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 19, 2022 1,200 -100 -7.7%
June 16, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 12, 2022 1,200 -100 -7.7%
June 07, 2022 1,300 +100 +8.4%

Charts

More Clubhouse users