ஆதித்த கரிகாலன் சோழன் on Clubhouse

ஆதித்த கரிகாலன் சோழன் Clubhouse
1.2k Followers
1.1k Following
@allanism Username

Bio

✨ எல்லாம் மாயை 🥴


✨𝐒𝐈𝐍𝐂𝐄 199🔱


🥴Come A Long Way..Here To Stay..
We Stood United Every Single Day😎


😎உலகத்தை நேசி ஒருவரையும் நம்பாதே😏
🔱 🇦 🇳 🇹 🇴 🇳 🇾 🔥


░░██╗██╗░█████╗░
░██╔╝██║██╔═══╝░
██╔╝░██║██████╗░
███████║██╔══██╗
╚════██║╚█████╔╝
░░░░░╚═╝░╚════╝░💥🇻 🇯  🇧 🇦 🇱 🇦  🇭 🇪 🇷 🇪 🔥👅𝘕𝘢𝘬𝘬𝘶 𝘴𝘦𝘵𝘩𝘢𝘱𝘢𝘺𝘢𝘭𝘦𝘺😜🤭
😎𝖳𝖱𝖨𝖢𝖧𝖸 ✨🔄 ⋆ ⋆ 𝖢𝖡𝖤🥱

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 06, 2022 1,200 +280 +30.5%
July 28, 2022 920 +246 +36.5%
June 21, 2022 674 +277 +69.8%
May 14, 2022 397 +267 +205.4%
April 06, 2022 130 +126 +3,150.0%
January 01, 2022 4 -1 -20.0%

Charts

More Clubhouse users