അജിത് അത്തിക്കയം on Clubhouse

Updated: May 21, 2022
അജിത്  അത്തിക്കയം Clubhouse
1.1k Followers
1.9k Following
Jun 6, 2021 Registered
@ajithathikayam Username

Bio

സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാന്‍
നോവുമാത്മാവിനെ
സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു
തത്വശാസ്ത്രത്തെയും.
മാനിക്കയില്ല ഞാന്‍
മാനവമൂല്യങ്ങള്‍
മാനിച്ചിടാത്തൊരു
നീതിശാസ്ത്രത്തെയും🙏

Invited by: Muralee Thummarukudy

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 22, 2021 1,100 +1,029 +1,449.3%

More Clubhouse users