★ ♡ on Clubhouse

Updated: Mar 24, 2024
★ ♡ Clubhouse
1.8k Followers
493 Following
@ahmedkoronto995 Username

Bio

Chairman of the Association of Arts and Letters🥁🎤
👇
🔥𝕄🄰-𝐍ⒶGⒶ-ℍEY𝕊ⒶⒶ 𝕋𝔼𝔸𝕄🔥
🤜𝙃𝘼 𝘿𝙊𝙊𝙉 𝘿𝙊𝙊𝙉𝘼𝙉😜
𝙃𝙖𝙙𝙙𝙖𝙖𝙙 𝘾𝙖𝙦𝙡𝙞 𝙡𝙚𝙚𝙙𝙖𝙮
𝙞𝙣𝙩𝙖𝙖𝙙 𝙘𝙞𝙡𝙢𝙞 𝘽𝙖𝙖𝙙𝙝𝙤
𝘾𝙖𝙧 𝙨𝙪𝙪𝙦𝙖 𝙈𝙖𝙙𝙤𝙤𝙗𝙞
𝘾𝙞𝙙𝙪𝙪 𝙔𝙖𝙝𝙖𝙮 𝙎𝙤𝙤 𝙃𝙚𝙡😂
︵                ︵
    (        ╲       /       /
      ╲          ╲/       /
           ╲          ╲  /
          ╭ ͡   ╲           ╲
     ╭ ͡   ╲        ╲       ノ
╭ ͡   ╲        ╲         ╱
╲       ╲          ╱
🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩
⬜⬜⬜⬜★ ⬜⬜⬜⬜
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
𝙓𝙖𝙗𝙞𝙞𝙗𝙞 𝙒𝙖𝙭𝙖𝙣 𝙠𝙪𝙪𝙜𝙪 𝘿𝙪𝙡 𝙌𝙖𝙖𝙩𝙖
𝙎𝙞𝙙𝙖𝙮 𝙓𝙖𝙢𝙖𝙧 𝙌𝙖𝙧𝙖𝙭𝙖 𝙪𝙜𝙪 𝘿𝙪𝙡 𝙌𝙖𝙖𝙙𝙖𝙩𝙤✅
𝙒𝙖𝙭𝙖𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙠𝙪𝙪𝙍𝙖𝙖𝙙𝙞𝙮𝙖 𝙨𝙞𝙙𝙖𝙮
𝙎𝙤𝙢𝙖𝙡𝙞𝙡𝙖𝙣𝙙 𝙄𝙘𝙩𝙞𝙧𝙖𝙖𝙛𝙠𝙖 𝙪 𝙍𝙖𝙖𝘿𝙞𝙨𝙤✅
𝙒𝙖𝙭𝙖𝙣𝙖𝙖𝙣 𝙆𝙪𝙪 𝘼𝙖𝙢𝙞𝙣𝙖𝙮 𝙨𝙞𝙙𝙪𝙪
𝘾𝙞𝙧𝙤 𝙐 𝘼𝙖𝙢𝙞𝙣𝙖𝙮 𝙓𝙞𝙧𝙨𝙞 ✍️
D͜͡O͜͡Q͜͡O͜͡N͜͡I͜͡I͜͡M͜͡A͜͡D͜͡U͜͡ W͜͡A͜͡A͜͡ A͜͡D͜͡I͜͡G͜͡O͜͡O͜͡
M͜͡A͜͡Y͜͡D͜͡ K͜͡I͜͡L͜͡K͜͡I͜͡L͜͡E͜͡E͜͡Y͜͡A͜͡✅

N͜͡A͜͡X͜͡D͜͡I͜͡N͜͡T͜͡U͜͡N͜͡A͜͡ W͜͡A͜͡A͜͡ I͜͡S͜͡A͜͡G͜͡O͜͡O͜͡
K͜͡U͜͡G͜͡U͜͡ S͜͡O͜͡O͜͡ K͜͡A͜͡C͜͡A͜͡✅
𝙌𝙤𝙛𝙠𝙖 𝙠𝙝𝙞𝙮𝙖𝙖𝙣𝙤𝙡𝙖 𝙬𝙪 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮💁‍♂️
𝙌𝙤𝙛𝙠𝙖 𝙅𝙖𝙝𝙞𝙡𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙒𝙪 𝙢𝙪𝙧𝙖𝙣 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮🙅‍♂️
𝙌𝙤𝙛𝙠𝙖 𝙬𝙖𝙖𝙡𝙖𝙣𝙖 𝙒𝙪 𝙈𝙖𝙧𝙮𝙤 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮💯

𝘿𝙤𝙦𝙤𝙣𝙠𝙪 𝙒𝙪𝙪 𝘾𝙖𝙮 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮🗣️
𝙙𝙖𝙧𝙬𝙖𝙡𝙠𝙪𝙣𝙖 𝙬𝙪 𝙨𝙖𝙢𝙞𝙧 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮😔
𝘿𝙖𝙙𝙠𝙪𝙣𝙖 𝙬𝙖𝙮 𝙠𝙝𝙖𝙡𝙖𝙙 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙞𝙝𝙞𝙞𝙣🤷‍♂️

𝙌𝙤𝙛𝙠𝙖 𝙬𝙖𝙭 𝙟𝙚𝙘𝙚𝙡 𝙬𝙪 𝙨𝙖𝙢𝙞𝙧 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮🤦‍♂️
𝙌𝙤𝙛𝙠𝙖 𝙡𝙖 𝙅𝙚𝙘𝙚𝙡𝙮𝙖𝙮 𝙬𝙪 𝙠𝙞𝙗𝙞𝙧 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮🤷‍♀️
𝙇𝙖𝙗𝙙𝙖 𝙞𝙨 𝙟𝙚𝙘𝙚𝙡𝙖 𝙒𝙖𝙮 𝙭𝙖𝙖𝙨𝙞𝙙 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙞𝙝𝙞𝙞𝙣👩‍❤️‍👨

𝙃𝙤𝙤𝙮𝙖𝙙𝙪 𝙬𝙖𝙮 𝙣𝙖𝙭𝙖𝙧𝙞𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙩𝙖𝙝𝙖𝙮🤱
𝘼𝙖𝙗𝙪𝙣𝙖 𝙬𝙪𝙪 𝙬𝙖𝙣𝙖𝙖𝙜 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮🧎‍♂️
𝙒𝙖𝙡𝙖𝙖𝙡𝙪𝙝𝙪𝙣𝙖 𝙬𝙖𝙮 𝙁𝙖𝙧𝙭𝙖𝙙 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙞𝙝𝙞𝙣👨‍👨‍👧‍👧

𝘼𝙙𝙪𝙪𝙣𝙮𝙖𝙙𝙪 𝙬𝙖𝙮 𝙍𝙖𝙛𝙖𝙖𝙙 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙩𝙖𝙝𝙖𝙮👨‍🦽
𝘼𝙖𝙠𝙝𝙞𝙧𝙤 𝙬𝙖𝙮 𝙍𝙖𝙖𝙭𝙤 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙝𝙖𝙮🧖‍♂️
𝘼𝙡𝙡𝙚 𝙒𝙪𝙪 𝘿𝙖𝙗𝙞 𝘿𝙝𝙖𝙖𝙛 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮☝️

𝙂𝙚𝙚𝙨𝙞𝙜𝙪 𝙬𝙪𝙪 𝙁𝙞𝙘𝙞𝙡 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮🦁
𝙂𝙖𝙖𝙧𝙞𝙙𝙪 𝙒𝙖𝙮 𝙭𝙞𝙨𝙝𝙤𝙤𝙙 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙩𝙖𝙝𝙖𝙮👸
𝙂𝙚𝙚𝙧𝙞𝙙𝙪𝙣𝙖 𝙬𝙖𝙮 𝙭𝙖𝙣𝙪𝙪𝙣 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙩𝙖𝙝𝙖𝙮 🛌🤕
‼️‼️‼️‼️‼️❕❕❕❕❕❕
𝙄𝙨𝙠𝙖 𝙅𝙤𝙤𝙜 𝘼𝙙𝙪𝙪𝙣𝙮𝙖𝙙𝙖 🌍
𝙎𝙞𝙙𝙖 𝘼𝙙𝙝𝙞𝙜𝙖 𝙤𝙤 𝙠𝙖𝙡𝙚 🐐
𝘼𝙢𝙖 𝘽𝙖𝙧𝙤 𝙪 𝙟𝙚𝙚𝙙𝙖𝙙𝙖
𝘼𝙖𝙙𝙢𝙞 𝙪 𝙣𝙤𝙤𝙡𝙮𝙖𝙝𝙖𝙮

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 24, 2024 1,895 +2 +0.2%
March 07, 2024 1,893 -33 -1.8%
February 14, 2024 1,926 -2 -0.2%

More Clubhouse users