മാമാ (മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ) on Clubhouse

Updated: Sep 25, 2022
മാമാ (മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ) Clubhouse
1.4k Followers
1000 Following
May 27, 2021 Registered
@_tercer_ojo Username

Bio

𝑰❜𝒎 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒂 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕! ഇപ്പോളും എനിക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടേരിക്കുന്നു!!!!

𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕 | 𝑯𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒔𝒕 | 𝑵𝒆𝒉𝒓𝒖𝒊𝒔𝒕 | 𝑭𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕 | 𝑨𝒈𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊𝒄 | 𝑹𝒆𝒃𝒆𝒍
🖤
𝑬𝑵𝑭𝑱-𝑨 𝑷𝑹𝑶𝑻𝑨𝑮𝑶𝑵𝑰𝑺𝑻

#പാലാക്കാരൻ
🏳️‍🌈

Invited by: Adil Almira

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
December 03, 2021 1,400 +100 +7.7%
September 30, 2021 1,300 +100 +8.4%
September 23, 2021 1,200 +1,129 +1,590.2%

Member of

More Clubhouse users