ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ on Clubhouse

Updated: May 30, 2024
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ Clubhouse
298 Followers
190 Following
@254667 Username

Bio

ਅੰਬਰ ਕੋਲ ਛੱਤ ਜੇ ਆਈ, ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਵਿਹੜਾ ਏ
ਆਥਣ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਏ ♥️

Member of

More Clubhouse users