പറക്കാത്ത തളിക on Clubhouse

പറക്കാത്ത തളിക Clubhouse
0 Members
Updated: May 14, 2022

Description

Trolls, counter adi, thug dialogues etc .... ഇതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കു മാത്രം സ്വാഗതം

* We don’t entertain any kind of grudge or disputes among members.
* No continuous Music/songs.
* No followers guaranteed .
* No personal benefits .
* No career support/ job. opportunities/ financial support etc..
* No serious topics or international discussions.
* Contact sharing or social media sharing is extremely personal choice.
* Club have no responsibility if sharing so.
* No 🐓🐔🐓kozhitharam.

Rules

No personal benefits

No reglious or gender discrimination

Enter only if you have positive and fun vibe.

No 🐔🐔🐔🐔🐓🐓🐓kozhitharam allowed

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 0 -2,128 -100.0%
November 15, 2021 2,128 +1 +0.1%
November 14, 2021 2,127 +1 +0.1%
November 12, 2021 2,126 +1 +0.1%
November 11, 2021 2,125 +2 +0.1%
November 02, 2021 2,123 +1 +0.1%
October 30, 2021 2,122 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,121 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,120 +2 +0.1%
October 27, 2021 2,118 +59 +2.9%
August 24, 2021 2,059 -1 -0.1%
August 21, 2021 2,060 -2 -0.1%
August 19, 2021 2,062 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs