പറക്കാത്ത തളിക on Clubhouse

പറക്കാത്ത തളിക Clubhouse
2.1k Members
Updated: Mar 21, 2024

Description

Trolls, counter adi, thug dialogues etc .... ഇതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കു മാത്രം സ്വാഗതം

* We don’t entertain any kind of grudge or disputes among members.
* No continuous Music/songs.
* No followers guaranteed .
* No personal benefits .
* No career support/ job. opportunities/ financial support etc..
* No serious topics or international discussions.
* Contact sharing or social media sharing is extremely personal choice.
* Club have no responsibility if sharing so.
* No 🐓🐔🐓kozhitharam.

No personal benefits :
No reglious or gender discrimination :
Enter only if you have positive and fun vibe.: No 🐔🐔🐔🐔🐓🐓🐓kozhitharam allowed

Rules

No personal benefits

No reglious or gender discrimination

Enter only if you have positive and fun vibe.

No 🐔🐔🐔🐔🐓🐓🐓kozhitharam allowed

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 21, 2024 2,138 +3 +0.2%
January 30, 2024 2,135 +2 +0.1%
December 17, 2023 2,133 +1 +0.1%
November 06, 2023 2,132 0 0.0%
October 07, 2023 2,132 +2 +0.1%
September 07, 2023 2,130 0 0.0%
August 10, 2023 2,130 0 0.0%
July 08, 2023 2,130 0 0.0%
June 15, 2023 2,130 -1 -0.1%
March 15, 2023 2,131 +3 +0.2%
November 15, 2021 2,128 +1 +0.1%
November 14, 2021 2,127 +1 +0.1%
November 12, 2021 2,126 +1 +0.1%
November 11, 2021 2,125 +2 +0.1%
November 02, 2021 2,123 +1 +0.1%
October 30, 2021 2,122 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,121 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,120 +2 +0.1%
October 27, 2021 2,118 +59 +2.9%
August 24, 2021 2,059 -1 -0.1%
August 21, 2021 2,060 -2 -0.1%
August 19, 2021 2,062 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs