മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം on Clubhouse

മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം Clubhouse
3.5k Members
Updated: Nov 10, 2023

Description

@ചില സൗഹൃദങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്,
ഒരു കാരണവും അറിയാതെ, ദേഷ്യവും പിണകയും തോന്നാതെ, ഒരിക്കലും വെറുക്കാനാകാതെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ മാത്രം കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ എന്ത്‌ സംഭവിച്ചാലും നെഞ്ചോടു ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മിന്നാമിന്നികളുടെ ലോകം
"Good times + crazy people" =
🥰😍🥰 Great Memories 🥰😍🥰

NB :- കുത്തിത്തിരിപ്പു ഉണ്ടാകാൻ ആരു വരണം എന്ന് ഇല്ല
Ole friends 🥰😍:

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 10, 2023 3,572 +29 +0.9%
October 10, 2023 3,543 +17 +0.5%
September 10, 2023 3,526 +2 +0.1%
August 12, 2023 3,524 +10 +0.3%
July 11, 2023 3,514 +12 +0.4%
June 18, 2023 3,502 +46 +1.4%
March 17, 2023 3,456 +56 +1.7%
December 24, 2022 3,400 +100 +3.1%
November 25, 2022 3,300 +100 +3.2%
August 14, 2022 3,200 +100 +3.3%
June 29, 2022 3,100 +100 +3.4%
June 16, 2022 3,000 +100 +3.5%
May 07, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 01, 2022 2,800 -100 -3.5%
April 23, 2022 2,900 +100 +3.6%
April 10, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 27, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 12, 2022 2,600 +799 +44.4%
November 23, 2021 1,801 +5 +0.3%
November 22, 2021 1,796 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,794 +21 +1.2%
November 19, 2021 1,773 +17 +1.0%
November 16, 2021 1,756 +4 +0.3%
November 15, 2021 1,752 +11 +0.7%
November 14, 2021 1,741 +7 +0.5%
November 13, 2021 1,734 +4 +0.3%
November 11, 2021 1,730 +13 +0.8%
November 10, 2021 1,717 +2 +0.2%
November 09, 2021 1,715 +5 +0.3%
November 08, 2021 1,710 +8 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs