ಬಾ ಗುರು ಮಠ ಸೇರೋಣ... on Clubhouse

ಬಾ ಗುರು ಮಠ ಸೇರೋಣ... Clubhouse
2.2k Members
Updated: Mar 17, 2023

Description

♢♢ ಬಾ ಗುರು ಮಠ ಸೇರೋಣ ☮♖

*𝙂𝙐𝙔'𝙎 𝙋𝙇𝙀𝘼𝙎𝙀 𝙅𝙊𝙄𝙉 𝙊𝙐𝙍 𝘾𝙇𝙐𝘽 𝘼𝙉𝘿 𝙄𝙉𝙑𝘼𝙄𝙏 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝙁𝙍𝙄𝙀𝙉𝘿𝙎 𝙏𝙊 𝙊𝙐𝙍 𝙋𝘼𝙂𝙀*


* 𝙁𝙊𝙐𝙉𝘿𝙀𝙍 - mr__kiddoo
𓀔🇲  ≛⃞ANU⑉APPUᥫ᭡፝֟፝֟𓅰❤️

* 𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇 𝙏𝙃𝘼𝙉𝙆𝙎 𝙏𝙊 - 𝙊𝙐𝙍 𝙁𝙍𝙄𝙀𝙉𝘿𝙎 & 𝙏𝙀𝘼𝙈


Created by sep 05, 2021

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 2,239 +38 +1.8%
March 01, 2023 2,201 +1 +0.1%
January 23, 2023 2,200 +100 +4.8%
December 24, 2022 2,100 +200 +10.6%
November 25, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 12, 2022 1,800 +515 +40.1%
November 24, 2021 1,285 +2 +0.2%
November 23, 2021 1,283 +3 +0.3%
November 22, 2021 1,280 +7 +0.6%
November 21, 2021 1,273 +3 +0.3%
November 20, 2021 1,270 +21 +1.7%
November 19, 2021 1,249 +7 +0.6%
November 18, 2021 1,242 +3 +0.3%
November 17, 2021 1,239 +6 +0.5%
November 16, 2021 1,233 +18 +1.5%
November 15, 2021 1,215 +2 +0.2%
November 14, 2021 1,213 +4 +0.4%
November 13, 2021 1,209 +8 +0.7%
November 12, 2021 1,201 +13 +1.1%
November 10, 2021 1,188 +7 +0.6%
November 09, 2021 1,181 +6 +0.6%
November 08, 2021 1,175 +3 +0.3%
November 06, 2021 1,172 +4 +0.4%
November 05, 2021 1,168 +7 +0.7%
November 03, 2021 1,161 +34 +3.1%
November 01, 2021 1,127 +12 +1.1%
October 31, 2021 1,115 +7 +0.7%
October 30, 2021 1,108 +10 +1.0%
October 29, 2021 1,098 +4 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs