ആശയസംവാദം on Clubhouse

ആശയസംവാദം Clubhouse
6.8k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന മത, ജാതി, രാഷ്ട്രീയ, സമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വർഗ്ഗീയതകളും, അന്തവിശ്വാസങ്ങളും ഇല്ലാത്താക്കുകയും, മാനവിക ബോധവും ശാസ്ത്രബോധവും, പുരോഗമന ചിന്തയും വളർത്തുക എന്നതാണ് ഈ ക്ലബ്ബിന്റേ ഉദ്ധേഷം.

എല്ലാവരും ആശയസംവാദം ക്ലബ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 6,884 +17 +0.3%
October 11, 2023 6,867 +31 +0.5%
September 12, 2023 6,836 +9 +0.2%
August 14, 2023 6,827 +1 +0.1%
July 12, 2023 6,826 +5 +0.1%
June 19, 2023 6,821 +160 +2.5%
March 18, 2023 6,661 +71 +1.1%
March 02, 2023 6,590 +90 +1.4%
December 20, 2022 6,500 +100 +1.6%
October 17, 2022 6,400 +100 +1.6%
August 27, 2022 6,300 +100 +1.7%
August 08, 2022 6,200 +100 +1.7%
March 12, 2022 6,100 +116 +2.0%
November 24, 2021 5,984 -3 -0.1%
November 22, 2021 5,987 +2 +0.1%
November 20, 2021 5,985 +3 +0.1%
November 19, 2021 5,982 +1 +0.1%
November 18, 2021 5,981 -2 -0.1%
November 17, 2021 5,983 +4 +0.1%
November 16, 2021 5,979 +6 +0.2%
November 14, 2021 5,973 +2 +0.1%
November 13, 2021 5,971 +7 +0.2%
November 11, 2021 5,964 -2 -0.1%
November 10, 2021 5,966 +4 +0.1%
November 09, 2021 5,962 +4 +0.1%
November 04, 2021 5,958 +4 +0.1%
November 01, 2021 5,954 -2 -0.1%
October 31, 2021 5,956 +12 +0.3%
October 29, 2021 5,944 -4 -0.1%
October 28, 2021 5,948 +342 +6.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs