Aahola !އާހޮލަ އެއްކަލަހަ on Clubhouse

Aahola !އާހޮލަ އެއްކަލަހަ Clubhouse
3.8k Members
Updated: Jul 7, 2024

Description

ސަމާސާކޯ މަޖާ ކޯލައްނަ ވަަގުތު ކެޑައް ހޭދަ ކެރުއްމާ ނަފްސާނީގޮތެން މީހާނށަ ހަމަޖެހުންލިބީ އަދި ދުރެތިބިއަސް އިޖްތިމާއީ ގުޅުން ވަރޮގަދަ ވެއްނެން!
އަމިއްލަ ނަފްސު ތަމްސީލް ކެރުން-: އަމިއްލަ ފޮޓޯ އަދި ނަން ހިންނަހަ ވެންނެން. ދައްކާ ވާހަކައެން ތިމާގެ އަސްލު ޝުއޫރު ފައުޅުކޯ ތިމާގެ އަސްލުއާ އެއްގޮތަހަ ބަހަބެނުން. އެހެން މީހަކު ދައްކާފޭ އޮތް ވާހަކާއް ތިމާ ދެއްކީ ވާހަކާކަހަ ނިހަދަންނޭތި.
އިހުތިރާމްކެރުން-: ހުށިހައި ހާލަތެކިއަސް އެނެއް މީހާށަ އިހުތިރާމްކޯ އިހުތިރާމް ލިބީގަންނަހަ ވެންނެން. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަހަ ތިމާގެ ނަފްސުގެ އިހުތިރާމް އާ ޤަދަރޮ ނިގެއްލޭ ގޮތަހަ ވާހަކާޔާ އަމަލްތެއް ބާންނަވެންނެން.
ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކެރުން، އަލް މެންބަރުންނަ ޖާގަދިނުން-: އެންމެންނާސް އެއްވަރަކަހަ ފުރުސަތު ލިބެންނެން. އެހެން މީހުންގެ ޚިޔާލަތެކަހަ ޖާގަދެރެ ހަޖަމް ވެންނަ ޖެހެންނެން. އަދި ވީހައިއަސް ގިނަ ވައްތަރިގެ މީހުން ބަލާގިނެ ތަފާތު އަލް ހިޔާލަތެކަހަ ފުރުސަތު ހުޅުވަންނަ ވެންނެން.. މީހުން އެޑާކިޔުން ބަލާނިގިނެވިއެއްނެން!

Rules

އަމިއްލަ ނަފްސު ތަމްސީލް ކެރުން-

އަމިއްލަ ފޮޓޯ އަދި ނަން ހިންނަހަ ވެންނެން. ދައްކާ ވާހަކައެން ތިމާގެ އަސްލު ޝުއޫރު ފައުޅުކޯ ތިމާގެ އަސްލުއާ އެއްގޮތަހަ ބަހަބެނުން. އެހެން މީހަކު ދައްކާފޭ އޮތް ވާހަކާއް ތިމާ ދެއްކީ ވާހަކާކަހަ ނިހަދަންނޭތި.

އިހުތިރާމްކެރުން-

ހުށިހައި ހާލަތެކިއަސް އެނެއް މީހާށަ އިހުތިރާމްކޯ އިހުތިރާމް ލިބީގަންނަހަ ވެންނެން. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަހަ ތިމާގެ ނަފްސުގެ އިހުތިރާމް އާ ޤަދަރޮ ނިގެއްލޭ ގޮތަހަ ވާހަކާޔާ އަމަލްތެއް ބާންނަ ވެންނެން.

ހަމަހަމަކަން އަދި ތަމްސީލްކެރުން-

އެންމެންނާސް އެއްވަރަކަހަ ފުރުސަތު ލިބެންނެން. އެހެން މީހުންގެ ހިޔާލަތެކަހަ ޖާގަދެރެ ހަޖަމް ވެންނަ ޖެހެންނެން. އަދި ވީހައިއަސް ގިނަ ވައްތަރިގެ މީހުން ބަލާގިނެ ތަފާތު އަލް ހިޔާލަތެކަހަ ފުރުސަތު ހުޅުވަންނަ ވެންނެން. މީހުން އެޑާކިޔުން ބަލާނިގިނެވިއެއްނެން!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 07, 2024 3,822 +19 +0.5%
March 26, 2024 3,803 +23 +0.7%
February 05, 2024 3,780 +3 +0.1%
December 22, 2023 3,777 +12 +0.4%
November 10, 2023 3,765 +8 +0.3%
October 10, 2023 3,757 +19 +0.6%
September 11, 2023 3,738 +2 +0.1%
August 13, 2023 3,736 +20 +0.6%
July 11, 2023 3,716 +11 +0.3%
June 18, 2023 3,705 +68 +1.9%
March 17, 2023 3,637 +37 +1.1%
November 12, 2022 3,600 +100 +2.9%
September 06, 2022 3,500 +100 +3.0%
June 30, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 17, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 19, 2022 3,200 +100 +3.3%
March 12, 2022 3,100 +511 +19.8%
November 24, 2021 2,589 +5 +0.2%
November 23, 2021 2,584 -1 -0.1%
November 22, 2021 2,585 -2 -0.1%
November 21, 2021 2,587 +8 +0.4%
November 20, 2021 2,579 +5 +0.2%
November 18, 2021 2,574 +27 +1.1%
November 16, 2021 2,547 +2 +0.1%
November 15, 2021 2,545 +19 +0.8%
November 13, 2021 2,526 +9 +0.4%
November 12, 2021 2,517 +20 +0.9%
November 11, 2021 2,497 +8 +0.4%
November 10, 2021 2,489 +14 +0.6%
November 09, 2021 2,475 +12 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs