കണ്ണന്റെ കൂട്ടുകാർ on Clubhouse

കണ്ണന്റെ കൂട്ടുകാർ Clubhouse
1.3k Members
Updated: Sep 24, 2022

Description

Meet new people and make new relatioships

Rules

1.

സ്വന്തം DP ഉള്ളവർ മാത്രം സ്പീക്കർ പാനലിൽ കയറുക.

2.

മതം ജാതി രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങി ഒന്നിനെയും ഒരാളെയും അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല.

3.

ക്ലബ് നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാത്തവരെ സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 11, 2022 1,300 -100 -7.2%
August 26, 2022 1,400 +100 +7.7%
August 13, 2022 1,300 -100 -7.2%
April 30, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 11, 2022 1,300 +327 +33.7%
November 22, 2021 973 +16 +1.7%
November 21, 2021 957 +30 +3.3%
November 19, 2021 927 +30 +3.4%
November 18, 2021 897 +23 +2.7%
November 16, 2021 874 +1 +0.2%
November 15, 2021 873 +1 +0.2%
November 14, 2021 872 +25 +3.0%
November 11, 2021 847 +1 +0.2%
November 10, 2021 846 +4 +0.5%
November 07, 2021 842 +3 +0.4%
November 04, 2021 839 +7 +0.9%
November 01, 2021 832 -1 -0.2%
October 31, 2021 833 +7 +0.9%
October 30, 2021 826 +20 +2.5%
October 29, 2021 806 +13 +1.7%
October 28, 2021 793 +633 +395.7%
August 25, 2021 160 +9 +6.0%
August 24, 2021 151 +16 +11.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs