بهداشت و درمان همگانی برای فردای ایران on Clubhouse

بهداشت و درمان همگانی برای فردای ایران Clubhouse
1.4k Members
Updated: Mar 22, 2024

Description

هدف اولیه در این کلاب یافتن یک برنامه جامع بهداشت و درمان در ایران آینده است.

برای شروع، نیاز به دریافت اطلاعات و پیشنهادات و نقد و بررسی سیستم فعلی بهداشت و درمان در ایران و مقایسه بهداشت و درمان کشورهای پیشرفته و نهایتا تدوین یک اصول کلی برای هدایت بهداشت و درمان جامعه ایران در آینده خواهد بود.

لذا قصد داریم سلسله جلساتی بگذاریم چه با دعوت از تمام shareholder ها همچون بیماران، healthcare professionals ، پرستاران، کارشناسان، تکنسینها، پزشکان، مدیران بهداشتی و درمانی، مدیران بیمارستانی، اقتصاد دانان، متخصصین اقتصاد درمان، متخصصین بیمه، متخصصین مدیریت، و تقریبا همه اقشار جامعه.

طی این جلسات brainstorming خواهیم کرد و نظرات را مکتوب و فصل بندی میکنیم. تاپیکهای اولیه و کلی عبارت خواهند بود از:

- آشنایی و نقد سیستم بهداشت فعلی در ایران

- نقاط ضعف بهداشت و درمان ایران

- مقایسه سیستم‌های بهداشتی درمانی در کشورهای پیشرفته

- نقش بیمه‌های خصوصی و دولتی در بهداشت و درمان

- ترجیح شما برای دولتی یا خصوصی بودن بهداشت و درمان یا ترکیبی از هر دو

- راه پیشنهادی شما برای بهبود بهداشت و درمان کشور

Some Club Members

More Clubs