ചെറിയ വലിയ അറിവുകൾ on Clubhouse

452 Members
📱 Product 🍕 Engineering Topics
Updated: Jan 26, 2023

Description

💡എല്ലാ വർക്കും സംസാരിക്കാൻ അവസരം
💡മാന്യമായ സംസാരം നടത്തുക
💡എല്ലാവരുടെയും അറിവുകൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാം
💡മോശമായ പെരുമാറിയാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും

Some Club Members

More Clubs