അഷ്ടമുടി തീരം on Clubhouse

അഷ്ടമുടി തീരം Clubhouse
2k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യും, മതം, രാഷ്ട്രീയം, സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണല്ലോ??
അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ??

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 2,054 +1 +0.1%
December 22, 2023 2,053 +2 +0.1%
November 10, 2023 2,051 +3 +0.2%
October 10, 2023 2,048 +5 +0.3%
September 11, 2023 2,043 +3 +0.2%
August 13, 2023 2,040 -2 -0.1%
July 11, 2023 2,042 -3 -0.2%
June 18, 2023 2,045 -2 -0.1%
March 17, 2023 2,047 -53 -2.6%
January 08, 2023 2,100 +100 +5.0%
March 12, 2022 2,000 +372 +22.9%
November 24, 2021 1,628 +6 +0.4%
November 22, 2021 1,622 +3 +0.2%
November 21, 2021 1,619 +24 +1.6%
November 20, 2021 1,595 +10 +0.7%
November 19, 2021 1,585 +8 +0.6%
November 18, 2021 1,577 +24 +1.6%
November 14, 2021 1,553 +3 +0.2%
November 13, 2021 1,550 +16 +1.1%
November 09, 2021 1,534 +10 +0.7%
November 08, 2021 1,524 +6 +0.4%
November 07, 2021 1,518 +45 +3.1%
November 04, 2021 1,473 +7 +0.5%
November 03, 2021 1,466 +16 +1.2%
November 01, 2021 1,450 -2 -0.2%
October 31, 2021 1,452 +46 +3.3%
October 30, 2021 1,406 +7 +0.6%
October 29, 2021 1,399 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,397 +611 +77.8%
August 26, 2021 786 +87 +12.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs