ÑØTØRÍØÚ$ GÅÑG on Clubhouse

ÑØTØRÍØÚ$ GÅÑG Clubhouse
2.5k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

നꪻ വꪆയ᭄ച്ച ϐവദ പ⫰സ്തക๏ അല്ല ഇത് അധ൴മങ്ങൾ൭കꪆണ്ട് കാലႎ കല᭄യ⫰ഗമꪆയ᭄ മ᭡റ⫰ϐമ്പꪆൾ അസ⫰രമꪶന്ത๏ ഉറവ᭄ട്ട് എത᭄രꪆള᭄യ⫰൭ട തല പ᭄ള൴ന്ന⫰ ച⫰ട⫰ ℰചꪆരയ᭄ൽ മ⫰ങ്ങ᭄ നꪻരꪆട᭄ മരണ൭മന്നത് ശꪶത⫰വ᭄൭ന കꪆണ᭄ച്ച⫰ ൭കꪆട⫰ക്ക⫰ന്ന ഒϐര൭യ᭡ര⫰ കള๏
▄︻デ𝐍𝐎𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎𝐔𝐒══━一


🍃🕊️-✪⃤..._ആര᭄ൽ ന᭄ന്നും🍁ഒന്നും പ്രതꪻക്ഷ᭄ക്കരുതྂ കꪆരണം പ്രതꪻക്ഷയോടെ🍂 കꪆത്ത᭄ര᭄ക്കുമ്പോഴꪆണ് അതྂ നഷ്ട്ട൭പടുന്നതྂ💔
സ്നേഹം മാത്രം 🌸🤩:

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 2,587 +22 +0.9%
December 22, 2023 2,565 +38 +1.6%
November 10, 2023 2,527 +14 +0.6%
October 10, 2023 2,513 +27 +1.1%
September 10, 2023 2,486 +11 +0.5%
August 13, 2023 2,475 +27 +1.2%
July 11, 2023 2,448 +31 +1.3%
June 18, 2023 2,417 +177 +8.0%
March 17, 2023 2,240 +40 +1.9%
January 04, 2023 2,200 +100 +4.8%
November 05, 2022 2,100 +100 +5.0%
September 30, 2022 2,000 +100 +5.3%
August 14, 2022 1,900 +100 +5.6%
July 26, 2022 1,800 +100 +5.9%
June 23, 2022 1,700 +100 +6.3%
May 08, 2022 1,600 +100 +6.7%
April 17, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 27, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 12, 2022 1,300 +794 +157.0%
November 24, 2021 506 +2 +0.4%
November 23, 2021 504 +10 +2.1%
November 22, 2021 494 +31 +6.7%
November 19, 2021 463 +10 +2.3%
November 18, 2021 453 +49 +12.2%
November 15, 2021 404 +84 +26.3%
November 13, 2021 320 +30 +10.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs