🌷دانشگاه سیاسی وطندار🥀 on Clubhouse

🌷دانشگاه سیاسی  وطندار🥀 Clubhouse
1.3k Members
Updated: Jan 22, 2024

Description

1-قوانین این کلاب را جدا رعایت کنید
2-احترام به شرافت وکرامت انسان‌ها
3-رعایت اخلاق برمبنای اصل پذیرفته شده درسطح جهان
4-عدم توهین به عقایدوباورهای دیگران که ذیل اخلاق میباشد
5-فحاشی وتوهین وتحقیراکیدا ممنوع میباشد
6-ازتعصب وقوم گرایی وخرافه گویی وخرافه پرستی جدا ممنوع میباشد
7-اصل انسانیت انسان‌ها میباشدوازنفرت افکنی خودداری کنید
8-تمامیت ارضی سرزمینم خط سرخ میباشد ومنافع ملی تنها گزینه ای است که میتواندمارابهم نزدیک کند
9-گفتگو بامخالف خواسته قلبی ماست وگرنه گفتگو بی معنا میباشد
10-رعایت قوانین کلاب هاوس خواسته ماست وجدا ازاین استقبال کنید
11-لطفابدون اجازه مایک بازنشودومایک زدن میتواندبهترین شیوه باشد
سپاس ازتمامی انسان‌های آزاده

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 22, 2024 1,366 +13 +1.0%
December 09, 2023 1,353 +7 +0.6%
November 01, 2023 1,346 +19 +1.5%
October 01, 2023 1,327 +46 +3.6%
September 02, 2023 1,281 +25 +2.0%
August 04, 2023 1,256 +19 +1.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs