نهضت مقاومت ملی ایران on Clubhouse

نهضت مقاومت ملی ایران Clubhouse
1.3k Members
Updated: Mar 12, 2024

Description

اصول فکری نهضت مقاومت ملی ایران :
۱)اعتقاد به استقلال سیاسی ، تمامیت ارضی کشور ایران و حاکمیت ملی که جدایی دین از حکومت از لوازم مسلم آن بشمار می رود.
۲)احترام به مبانی آزادی اندیشه ، آزادی بیان ، آزادی اجتماعات و سایر آزادیهای فردی و گروهی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از جمله کثرت گرایی و احترام به حقوق اقلیت را تضمین میکند.
۳)اعتقاد به مبانی فرهنگ کهنسال ایرانی بعنوان یک سرچشمه فیاض برای احراز هویت مستقل در جامعه ملل و بعنوان یک زیربنای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

- شرایط پیوستن افراد ، سازمانها و احزاب به نهضت:
۱) در اعتقادات سیاسی خود تنها تکیه گاه ملی داشته از هرنوع وابستگی به بیگانه بدور باشند.
۲) آزادیخواه باشند و بپذیرند که دارندگان اندیشه های متفاوت از حق اظهارنظر و حیات سیاسی برخوردارند.
۳) به ضرورت انجام مبارزه مشترک در یک جبهه گسترده ملی به صورت هماهنگ برای نیل به هدفهای مشترک ملی معتقد باشند .

*گروهها می‌توانند به سه شکل با نهضت در رابطه قرارگیرند.*
۱) *گروههای همبسته*
گروههایی هستند که در تنظیم برنامه های سیاسی و اجتماعی اقتصادی خود تمام اصول فکری نهضت مقاومت ملی را قبول کرده و در اعتلای آن همراهی کنند . این گروهها در تصمیم گیریهای نهضت شرکت مستقیم داشته و حق رای دارند . این گروهها تصمیمات نهضت را به اعضای خود اعلام و اجرای آنرا تضمین می‌کنند .

۲) *گروههای وابسته*
گروههایی هستند که در تنظیم برنامه های اجتماعی و سیاسی خود ممکن است اختلافاتی با نهضت مقاومت ملی داشته باشند و می‌پذیرند که بصورت تاکتیکی تا استقرار حکومت ملی از خط‌مشی نهضت پیروی‌کرده موقتا از اعلام عمومی نقطه نظرهای غیرمشترک خودداری نمایند . این گروهها در تصمیم گیریهای نهضت اعم از سیاسی یا عملیاتی مورد شور قرارمی‌گیرند ولی حق رای ندارند و نمایندگان آنها در جلسات مشورتی بعنوان مشاور و در جلسات عمومی ( کنفرانس و کنگره ها ) بعنوان ناظر می‌توانند شرکت نمایند . این گروهها تصمیمات متخذه از طرف نهضت را به اعضای خود اعلام و در فعالیتها همکاری میکنند .

۳) *گروههای هوادار :*
گروههایی هستند که بدون صرفنظر کردن از نقطه نظرهای خود، اصول فکری و برنامه های نهضت را تایید می‌نمایند . این گروهها حق شرکت در هیچ یک از جلسات تصمیم گیری نهضت را ندارند و بنا بر تشخیص خود از تصمیمات نهضت پشتیبانی یا درباره آن سکوت می‌کنند.

Charts

Some Club Members

More Clubs