സമകാലിക ച൪ച്ചകൾ on Clubhouse

സമകാലിക ച൪ച്ചകൾ Clubhouse
122 Members
Updated: Feb 6, 2024

Description

സമകാലിക സംഭവവികാസങ്ങൾ ച൪ച്ച ചെയ്യാനൊരിടം.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 06, 2024 122 +1 +0.9%
December 23, 2023 121 +2 +1.7%
November 11, 2023 119 0 0.0%
October 11, 2023 119 -1 -0.9%
September 11, 2023 120 0 0.0%
August 14, 2023 120 +2 +1.7%
July 12, 2023 118 0 0.0%
June 18, 2023 118 -3 -2.5%
March 18, 2023 121 0 0.0%
March 02, 2023 121 0 0.0%
December 24, 2022 121 +1 +0.9%
September 12, 2022 120 -1 -0.9%
August 08, 2022 121 -1 -0.9%
July 06, 2022 122 +1 +0.9%
May 21, 2022 121 +1 +0.9%
March 12, 2022 120 +4 +3.5%
August 22, 2021 116 -1 -0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs