Hulhumale’ youth city on Clubhouse

Hulhumale’ youth city Clubhouse
5.2k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި. ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކުން: މާތް الله އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ އަދި ޣައިބިއްޔާތުގައިވާ ކަންކަމަށް ތައުހީނު ނުކުރުމާއި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި ޢިބާދާތުގެ އަސްލުތަށް ނެގެހެއްޓުން
ތަފާތު ނުކުރުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ ވާހަކަ ނުދެއްކުން : އެމީހެއްގެ ކުލަޔަކަށް ޖިންސަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ވިސްނުމަކަށް ލިބިފަ ހުރިތަޢުލީމަކަށް ނުބަލައި އިންސާނީ ކަރާމާތާައި އިހްތިރާމާއި އެކީ އެމީހަކާއި މުޢާމަލާތުކުރުން
ޝަޚުސު އޮޅުވާލައިގެން ( ފޭކް ) އައިޑީގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުން: ހުޅުމާލެ ޔޫތު ސިޓީކްލަބްގައި ފޭކް އައޑީގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭނެއެވެ.

Rules

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި. ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކުން

މާތް الله އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ އަދި ޣައިބިއްޔާތުގައިވާ ކަންކަމަށް ތައުހީނު ނުކުރުމާއި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި ޢިބާދާތުގެ އަސްލުތަށް ނެގެހެއްޓުން

ތަފާތު ނުކުރުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ ވާހަކަ ނުދެއްކުން

އެމީހެއްގެ ކުލަޔަކަށް ޖިންސަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ވިސްނުމަކަށް ލިބިފަ ހުރިތަޢުލީމަކަށް ނުބަލައި އިންސާނީ ކަރާމާތާައި އިހްތިރާމާއި އެކީ އެމީހަކާއި މުޢާމަލާތުކުރުން

ޝަޚުސު އޮޅުވާލައިގެން ( ފޭކް ) އައިޑީގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުން

ހުޅުމާލެ ޔޫތު ސިޓީކްލަބްގައި ފޭކް އައޑީގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭނެއެވެ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 5,292 +2 +0.1%
December 24, 2023 5,290 +7 +0.2%
November 11, 2023 5,283 +3 +0.1%
October 12, 2023 5,280 +10 +0.2%
September 12, 2023 5,270 +3 +0.1%
August 14, 2023 5,267 +2 +0.1%
July 12, 2023 5,265 -2 -0.1%
June 19, 2023 5,267 -74 -1.4%
March 18, 2023 5,341 +4 +0.1%
March 03, 2023 5,337 -63 -1.2%
January 08, 2023 5,400 +100 +1.9%
April 17, 2022 5,300 +100 +2.0%
March 12, 2022 5,200 +14 +0.3%
November 23, 2021 5,186 +1 +0.1%
November 22, 2021 5,185 +5 +0.1%
November 18, 2021 5,180 -2 -0.1%
November 16, 2021 5,182 -1 -0.1%
November 11, 2021 5,183 -1 -0.1%
November 09, 2021 5,184 +3 +0.1%
November 08, 2021 5,181 +2 +0.1%
November 07, 2021 5,179 +3 +0.1%
November 06, 2021 5,176 +4 +0.1%
November 04, 2021 5,172 +6 +0.2%
November 01, 2021 5,166 +2 +0.1%
October 31, 2021 5,164 +4 +0.1%
October 30, 2021 5,160 +15 +0.3%
October 28, 2021 5,145 +500 +10.8%
August 25, 2021 4,645 +753 +19.4%
August 20, 2021 3,892 +32 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs