ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് ചായക്കട on Clubhouse

ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് ചായക്കട Clubhouse
6.4k Members
Updated: Feb 4, 2023

Description

ഈ ചായക്കടയിൽ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് ചർച്ചകൾ മാത്രം.

പരസ്പര വ്യതിഹത്യകൾ അനുവദിനീയമല്ല.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 14, 2022 6,400 +100 +1.6%
May 14, 2022 6,300 +100 +1.7%
March 12, 2022 6,200 +41 +0.7%
November 18, 2021 6,159 -2 -0.1%
November 16, 2021 6,161 +1 +0.1%
November 15, 2021 6,160 -4 -0.1%
November 13, 2021 6,164 -5 -0.1%
November 08, 2021 6,169 -3 -0.1%
November 04, 2021 6,172 +2 +0.1%
November 03, 2021 6,170 +2 +0.1%
November 02, 2021 6,168 +2 +0.1%
October 31, 2021 6,166 +1 +0.1%
October 29, 2021 6,165 -2 -0.1%
October 28, 2021 6,167 +86 +1.5%
August 27, 2021 6,081 +1 +0.1%
August 26, 2021 6,080 -3 -0.1%
August 25, 2021 6,083 -26 -0.5%
August 24, 2021 6,109 +5 +0.1%
August 22, 2021 6,104 +1 +0.1%
August 21, 2021 6,103 +3 +0.1%
August 20, 2021 6,100 +2 +0.1%
August 18, 2021 6,098 -52 -0.9%
July 30, 2021 6,150 +139 +2.4%
July 09, 2021 6,011 +42 +0.8%
July 08, 2021 5,969 +19 +0.4%
July 06, 2021 5,950 +46 +0.8%
July 05, 2021 5,904 +16 +0.3%
July 04, 2021 5,888 +63 +1.1%
July 03, 2021 5,825 +33 +0.6%
July 01, 2021 5,792 +103 +1.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs