ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് ചായക്കട🥛 on Clubhouse

ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് ചായക്കട🥛 Clubhouse
6.8k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

ഈ ചായക്കടയിൽ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ബിഗ്ഗ് ബോസ്സ് ചർച്ചകൾ മാത്രം.

പരസ്പര വ്യതിഹത്യകൾ അനുവദിനീയമല്ല.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 6,810 +26 +0.4%
December 22, 2023 6,784 +35 +0.6%
November 10, 2023 6,749 +28 +0.5%
October 10, 2023 6,721 +9 +0.2%
September 10, 2023 6,712 +9 +0.2%
August 13, 2023 6,703 +41 +0.7%
July 11, 2023 6,662 +242 +3.8%
March 17, 2023 6,420 +20 +0.4%
August 14, 2022 6,400 +100 +1.6%
May 14, 2022 6,300 +100 +1.7%
March 12, 2022 6,200 +41 +0.7%
November 18, 2021 6,159 -2 -0.1%
November 16, 2021 6,161 +1 +0.1%
November 15, 2021 6,160 -4 -0.1%
November 13, 2021 6,164 -5 -0.1%
November 08, 2021 6,169 -3 -0.1%
November 04, 2021 6,172 +2 +0.1%
November 03, 2021 6,170 +2 +0.1%
November 02, 2021 6,168 +2 +0.1%
October 31, 2021 6,166 +1 +0.1%
October 29, 2021 6,165 -2 -0.1%
October 28, 2021 6,167 +86 +1.5%
August 27, 2021 6,081 +1 +0.1%
August 26, 2021 6,080 -3 -0.1%
August 25, 2021 6,083 -26 -0.5%
August 24, 2021 6,109 +5 +0.1%
August 22, 2021 6,104 +1 +0.1%
August 21, 2021 6,103 +3 +0.1%
August 20, 2021 6,100 +2 +0.1%
August 18, 2021 6,098 -52 -0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs