حامیان تشکل‌ها on Clubhouse

حامیان تشکل‌ها Clubhouse
1.7k Members
Updated: Jan 27, 2023

Description

این گروه ، به منظور مشاوره و همفکری یاران اندیشمند ، همراه ، همسو و دارای درد و درک مشترک ایجاد شده و اعضای آن در مسیر حمایت از تشکل های صنفی مستقل ، از همه ی روش های لازم از جمله نقد منصفانه ، استفاده خواهند کرد.

Some Club Members

More Clubs