കേരള ചർച്ച തൊഴിലാളി സംഘം on Clubhouse

കേരള ചർച്ച തൊഴിലാളി സംഘം Clubhouse
1.6k Members
Updated: Sep 30, 2022

Description

ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള എന്തും ചർച്ച ചെയ്യാം...

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 02, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 11, 2022 1,500 -54 -3.5%
November 22, 2021 1,554 -1 -0.1%
November 15, 2021 1,555 -2 -0.2%
November 13, 2021 1,557 -3 -0.2%
November 10, 2021 1,560 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,561 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,559 +45 +3.0%
August 26, 2021 1,514 +4 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs