گه ردون / GARDON on Clubhouse

گه ردون / GARDON Clubhouse
1.1k Members
Updated: Mar 22, 2024

Description

بخير بهين بو گه ردون كلاب🔥🌏
خئرهاتن بو كلاپ {GARDON}: ١/رئزئ ل خوبگره دا رئز ل ته بهئته گرتن .. ٢/هه كو هاتيه سه رى هيفى دكه ين مايكاخو بگره هه كه زه حمه ت نه بيت …
كلاپ {GARDON} هه مى جوره {"بابه ت "يارى "ستران"سحبه ت "}: داخازا ده مئت خوش … هيفيا كه يف خوشيئ بو وه دخازم ل كلاپ {GARDON}...
Don't be fake : هه ر كه سه كئ رسم و نافئ خو نه بيت نه شئت به ژدار بيت دگه ل مه دا

Rules

خئرهاتن بو كلاپ {GARDON}

١/رئزئ ل خوبگره دا رئز ل ته بهئته گرتن .. ٢/هه كو هاتيه سه رى هيفى دكه ين مايكاخو بگره هه كه زه حمه ت نه بيت …

كلاپ {GARDON} هه مى جوره {"بابه ت "يارى "ستران"سحبه ت "}

داخازا ده مئت خوش … هيفيا كه يف خوشيئ بو وه دخازم ل كلاپ {GARDON}...

Don't be fake

هه ر كه سه كئ رسم و نافئ خو نه بيت نه شئت به ژدار بيت دگه ل مه دا

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 22, 2024 1,194 0 0.0%
February 01, 2024 1,194 0 0.0%
December 18, 2023 1,194 +2 +0.2%
November 07, 2023 1,192 +1 +0.1%
October 08, 2023 1,191 +3 +0.3%
September 08, 2023 1,188 0 0.0%
August 10, 2023 1,188 0 0.0%
July 09, 2023 1,188 0 0.0%
June 16, 2023 1,188 -10 -0.9%
March 16, 2023 1,198 -2 -0.2%
March 11, 2022 1,200 -55 -4.4%
November 20, 2021 1,255 -5 -0.4%
November 17, 2021 1,260 +7 +0.6%
November 14, 2021 1,253 +2 +0.2%
November 11, 2021 1,251 +1 +0.1%
November 10, 2021 1,250 -4 -0.4%
November 09, 2021 1,254 -2 -0.2%
November 07, 2021 1,256 -1 -0.1%
November 06, 2021 1,257 -1 -0.1%
November 05, 2021 1,258 -4 -0.4%
November 03, 2021 1,262 -4 -0.4%
October 31, 2021 1,266 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,265 -2 -0.2%
October 29, 2021 1,267 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,268 +361 +39.9%
August 27, 2021 907 +25 +2.9%
August 26, 2021 882 +27 +3.2%
August 25, 2021 855 +21 +2.6%
August 24, 2021 834 +25 +3.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs