മുകുളങ്ങൾ on Clubhouse

മുകുളങ്ങൾ Clubhouse
2.7k Members
Updated: Feb 17, 2024

Description

സമകാലീനമായ ഏത് വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഏത് ചർച്ചകളിലും സംസാരിക്കുന്നവർ ആലോചിക്കുക, മോഡുമാരും സ്പീക്കർമാരുമല്ല, ശ്രോതാക്കളാണ് വിധികർത്താക്കൾ, അവരോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, മാനവികതക്ക് ഏതിരായ ഏത് സംസാരങ്ങളും അനുവദിക്കാനാകില്ല.
Cross talks: Cross talks are strictly not allowed. Its moderator's choice how to conduct the rooms and maintain discipline.
Mutual respect: Each speaker has to respect one another and the moderators.
Humanity: The club has no discrimination based on caste, politics, gender, race or any thing against humanity.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 17, 2024 2,780 +231 +9.1%
January 03, 2024 2,549 +194 +8.3%
November 20, 2023 2,355 +199 +9.3%
October 19, 2023 2,156 +208 +10.7%
September 19, 2023 1,948 +356 +22.4%
August 20, 2023 1,592 +74 +4.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs