നൻബൻ ഉയിർ on Clubhouse

നൻബൻ ഉയിർ Clubhouse
1.2k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

💛*•.¸♡☆࿈Nɑղҍɑղ ࿈ մվíR
☆︻╦̵̵͇̿̿̿̿══╤─
👫👫👫👫👫👫💚
✤ലോകത്തിലെ✤ ✤ഏറ്റവും✤ ✤വലിയ✤ ✤ശക്തി✤ ✤എന്താണ്✤ ✤?
അപ്പോൾ✤ ✤നിങ്ങൾ✤ ✤പറയും✤ ✤അത്✤ ✤ആയുധം✤ ✤ആണ്✤ ✤എന്ന്✤ ✤,✤ ✤കുറച്ച്✤ ✤പേർ✤ ✤പറയും✤ ✤ശാസ്ത്രമാണ്✤ ✤എന്ന്✤ ✤,✤ ✤ചിലർ✤ ✤പറയും✤ ✤ബുദ്ധിയാണ്✤ ✤എന്ന്✤ ✤,✤ ✤ചിലർ✤ ✤പറയും✤ ✤സൈന്യബലം✤ ✤ആണ്✤ ✤എന്ന്✤ ✤.✤ ✤പക്ഷെ✤ ✤ഇതെല്ലം✤ ✤അപൂർണ്ണമാണ്✤ ✤.ഈ✤ ✤ലോകത്തിലെ✤ ✤ഏറ്റവും✤ ✤വലിയ✤ ✤ശക്തിയാണ്✤ ✤"✤ ✤സൗഹൃദം"✤ ✤.✤

♥❤️❤️
🔥
🔥
❤️
❤️
🔥
❤️
❤️❤️

❤️
❤️

♥♥


♥♥

♥♥
നിങ്ങളാണ് ഞാൻ 💥💥💥💥💥💥💥💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
🆃🅷🅸🆁🆄🆅🅰🅽🅰🅽🅳🅷🅰🅿🆄🆁🅰🅼
💥
💥
💥
💥
💥
🅺🅾🅻🅻🅰🅼
💥
💥
💥
💥

💥
🅰🅻🅰🅿🅿🆄🆉🅷🅰
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
🅿🅰🆃🅷🅰🅽🅰🅼🆃🅷🅸🆃🆃🅰
💥
💥
💥
💥
💥

💥
🅺🅾🆃🆃🅰🆈🅰🅼
💥

💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
🅴🅳🆄🅺🅺🅸
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
🅴🆁🅰🅽🅰🅺🆄🅻🅰🅼
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
🆃🅷🆁🅸🆂🆂🆄🆁
💥
💥
💥
💥
💥

💥
💥
💥
💥
🅿🅰🅻🅰🅺🅺🅰🅳
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥

💥
💥
💥
💥
🅼🅰🅻🅰🅿🅿🆄🆁🅰🅼
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
🅺🅾🆉🅷🅸🅺🅾🅳🅴
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥. 💥
💥
🆆🅰🆈🅽🅰🅳
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
💥
🅺🅰🅽🅽🆄🆁
💥
💥
💥

💥
💥
💥
💥
💥


🅺🅰🆂🅰🆁🅶🅾🅳💥💥💥💥💥

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 1,258 +3 +0.3%
December 22, 2023 1,255 0 0.0%
November 10, 2023 1,255 +1 +0.1%
October 10, 2023 1,254 +3 +0.3%
September 10, 2023 1,251 -1 -0.1%
August 13, 2023 1,252 +2 +0.2%
July 11, 2023 1,250 0 0.0%
June 18, 2023 1,250 -3 -0.3%
March 17, 2023 1,253 -47 -3.7%
November 18, 2022 1,300 +100 +8.4%
April 10, 2022 1,200 -100 -7.7%
March 12, 2022 1,300 +544 +72.0%
November 24, 2021 756 +13 +1.8%
November 22, 2021 743 +43 +6.2%
November 19, 2021 700 +55 +8.6%
November 16, 2021 645 +11 +1.8%
November 15, 2021 634 +90 +16.6%
November 14, 2021 544 +11 +2.1%
November 13, 2021 533 +17 +3.3%
November 12, 2021 516 +30 +6.2%
November 11, 2021 486 +30 +6.6%
November 10, 2021 456 -1 -0.3%
November 09, 2021 457 +5 +1.2%
November 08, 2021 452 +9 +2.1%
November 06, 2021 443 -3 -0.7%
November 04, 2021 446 -1 -0.3%
November 01, 2021 447 +8 +1.9%
October 31, 2021 439 -1 -0.3%
October 29, 2021 440 -1 -0.3%
October 28, 2021 441 +220 +99.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs