യുക്തിവാദി on Clubhouse

യുക്തിവാദി Clubhouse
11.3k Members
👥 Social Issues 🔬 Science Topics
Updated: Jan 31, 2023

Description

യുക്തിവാദി ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംവാദ ക്ഷണം

വിഷയങ്ങൾ :-
🚀: ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ?

🚀:ധാർമികത : ഇസ്ലാം മതത്തിലും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലും.

🚀: ഖുർആൻ അമാനുഷികമോ മനുഷ്യ
സൃഷ്ടിയോ?

🚀: ഖുർആനിലെ പ്രപഞ്ച വിവരണം അബദ്ധമോ സുബദ്ധമോ?

🚀: ഖുർആനിലെ ഭ്രൂണ ശാസ്ത്രം അബദ്ധമോ സുബദ്ധമോ?

യുക്തിവാദികൾ വിമർശനം നടത്തുന്ന ഏത് ഇസ്ലാമിക
വിഷയങ്ങളിലും പണ്ഡിതൻമാരെ സംവാദത്തിന് / പാനൽ ചർച്ചക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

*താല്പര്യമുള്ളവർ ക്ലബ് അഡ്മിൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Rules

ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ പാലിക്കുക

മാന്യവും സഭ്യവുമായ ഭാഷയിൽ മാത്രം സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വ്യക്തി അധിക്ഷേപം പാടില്ല.

ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും മതം,ജാതി,നിറം,രാഷ്ട്രീയം,അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്നീ കാരണത്താൽ അധിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുക...

വിഷയം മനസിലാക്കുക.

വിഷയം മനസിലാക്കി,വിഷയത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 20, 2023 11,300 +100 +0.9%
December 28, 2022 11,200 +100 +1.0%
December 24, 2022 11,100 +100 +1.0%
November 18, 2022 11,000 +100 +1.0%
October 30, 2022 10,900 +100 +1.0%
October 10, 2022 10,800 +100 +1.0%
September 25, 2022 10,700 +100 +1.0%
September 12, 2022 10,600 +100 +1.0%
August 21, 2022 10,500 +100 +1.0%
August 14, 2022 10,400 +100 +1.0%
August 01, 2022 10,300 +100 +1.0%
July 19, 2022 10,200 +100 +1.0%
July 13, 2022 10,100 +100 +1.0%
July 06, 2022 10,000 +100 +1.1%
June 23, 2022 9,900 +100 +1.1%
June 17, 2022 9,800 +100 +1.1%
June 03, 2022 9,700 +100 +1.1%
May 28, 2022 9,600 +100 +1.1%
May 21, 2022 9,500 +100 +1.1%
May 14, 2022 9,400 +100 +1.1%
May 01, 2022 9,300 +100 +1.1%
April 17, 2022 9,200 +100 +1.1%
April 03, 2022 9,100 +100 +1.2%
March 27, 2022 9,000 +100 +1.2%
March 12, 2022 8,900 +1,486 +20.1%
November 24, 2021 7,414 +6 +0.1%
November 23, 2021 7,408 +9 +0.2%
November 22, 2021 7,399 +30 +0.5%
November 21, 2021 7,369 +13 +0.2%
November 20, 2021 7,356 +11 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs