Maldivians in Malaysia on Clubhouse

Maldivians in Malaysia Clubhouse
7.3k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

MALDIVIANS IN MALAYSIA
SUPPORT GROUP E-mail: [email protected]
އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ: އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކްލަބަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހިންނަށް ރަޙްމަތްތެރި މާޙައުލެއްގައި ވާހަކަދައްކާލުމާއި، ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް ޢާއިލާގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން އެކުގައި އަޑުއަހާލަން ކަމުދާފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭ ތަނެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ދޮރެއް
ސިޔާސީ ވާހަކަ ނުދެއްކުން: ސީދާ ތާވަލް ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ސިޔާސީ ފޯރަމެއްގައި ނޫންގޮތަކަށް މި ކްލަބްގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ . އެފަދަ ވާހަކަތައް މެދުކަނޑައި، ހަނދާންކޮށްދިނުމަށްފަހުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާނަމަ ސްޓޭޖުން ފުރުޞަތު ގެއްލޭނެ
އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ.:

Rules

އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކްލަބަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހިންނަށް ރަޙްމަތްތެރި މާޙައުލެއްގައި ވާހަކަދައްކާލުމާއި، ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް ޢާއިލާގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން އެކުގައި އަޑުއަހާލަން ކަމުދާފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭ ތަނެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ދޮރެއް

ސިޔާސީ ވާހަކަ ނުދެއްކުން

ސީދާ ތާވަލް ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ސިޔާސީ ފޯރަމެއްގައި ނޫންގޮތަކަށް މި ކްލަބްގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ . އެފަދަ ވާހަކަތައް މެދުކަނޑައި، ހަނދާންކޮށްދިނުމަށްފަހުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާނަމަ ސްޓޭޖުން ފުރުޞަތު ގެއްލޭނެ

އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 7,385 +1 +0.1%
February 06, 2024 7,384 +3 +0.1%
December 23, 2023 7,381 +3 +0.1%
November 11, 2023 7,378 +2 +0.1%
October 11, 2023 7,376 +1 +0.1%
September 11, 2023 7,375 +2 +0.1%
August 14, 2023 7,373 +1 +0.1%
July 12, 2023 7,372 0 0.0%
June 18, 2023 7,372 +10 +0.2%
March 18, 2023 7,362 +7 +0.1%
March 02, 2023 7,355 -45 -0.7%
December 28, 2022 7,400 +100 +1.4%
May 28, 2022 7,300 +100 +1.4%
March 12, 2022 7,200 +33 +0.5%
November 24, 2021 7,167 +1 +0.1%
November 17, 2021 7,166 +1 +0.1%
November 14, 2021 7,165 +5 +0.1%
November 09, 2021 7,160 -3 -0.1%
November 08, 2021 7,163 +1 +0.1%
November 04, 2021 7,162 +3 +0.1%
November 03, 2021 7,159 +1 +0.1%
November 01, 2021 7,158 +1 +0.1%
October 31, 2021 7,157 +2 +0.1%
October 29, 2021 7,155 +2 +0.1%
October 28, 2021 7,153 +464 +7.0%
August 25, 2021 6,689 +13 +0.2%
August 24, 2021 6,676 +63 +1.0%
August 22, 2021 6,613 +19 +0.3%
August 21, 2021 6,594 +67 +1.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs