പാട്ടു പെട്ടി on Clubhouse

പാട്ടു പെട്ടി Clubhouse
13.7k Members
Updated: May 14, 2022

Description

facebook.com/pattupetti.fm
[email protected]_fm
🔥🔥🔥🔥
[email protected]

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 03, 2022 13,700 +100 +0.8%
March 12, 2022 13,600 +45 +0.4%
November 24, 2021 13,555 -2 -0.1%
November 23, 2021 13,557 -2 -0.1%
November 22, 2021 13,559 +5 +0.1%
November 21, 2021 13,554 -2 -0.1%
November 20, 2021 13,556 +9 +0.1%
November 18, 2021 13,547 +3 +0.1%
November 15, 2021 13,544 +2 +0.1%
November 11, 2021 13,542 -3 -0.1%
November 09, 2021 13,545 -5 -0.1%
November 06, 2021 13,550 +4 +0.1%
November 05, 2021 13,546 -2 -0.1%
November 04, 2021 13,548 -3 -0.1%
November 03, 2021 13,551 +2 +0.1%
November 02, 2021 13,549 +8 +0.1%
November 01, 2021 13,541 -2 -0.1%
October 31, 2021 13,543 +4 +0.1%
October 30, 2021 13,539 +3 +0.1%
October 29, 2021 13,536 +1 +0.1%
October 28, 2021 13,535 +477 +3.7%
August 27, 2021 13,058 +2 +0.1%
August 26, 2021 13,056 +2 +0.1%
August 25, 2021 13,054 -36 -0.3%
August 24, 2021 13,090 +9 +0.1%
August 23, 2021 13,081 +32 +0.3%
August 22, 2021 13,049 +3 +0.1%
August 21, 2021 13,046 +9 +0.1%
August 20, 2021 13,037 +14 +0.2%
August 19, 2021 13,023 +4 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs