മലപ്പുറം മക്കൾ on Clubhouse

മലപ്പുറം മക്കൾ Clubhouse
550 Members
🍎 Health 🏈 Football 🍎 Health Topics
Updated: Mar 11, 2023

Description

WELCOME TO MALAPPURAM MAKKAL ==============================സൗഹൃദം , പ്രണയം , രാഷ്ട്രീയം , ഹാസ്യം , സിനിമ , സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്തും ഇവിടെ മാന്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാം . ഇതൊരു പൊതുവായ ക്ലബ്ബാണ്--------എല്ലാവർക്കും റൂം നിർമ്മിച്ച് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം .റൂം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറക്കല്ലേ *എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശമാണ്. ചർച്ചയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം മോഡറേറ്റർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ക്ലബ്ബ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി അറിഞ്ഞാൽ അവരെ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക.------------------

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2023 550 0 0.0%
January 10, 2023 550 +1 +0.2%
January 07, 2023 549 +1 +0.2%
July 16, 2022 548 -1 -0.2%
June 01, 2022 549 +1 +0.2%
May 18, 2022 548 +1 +0.2%
April 14, 2022 547 -1 -0.2%
March 08, 2022 548 +58 +11.9%
November 01, 2021 490 -7 -1.5%
August 25, 2021 497 -1 -0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs