പൂവൻ കോഴിയും പിട കോഴിയും on Clubhouse

പൂവൻ കോഴിയും പിട കോഴിയും Clubhouse
2.8k Members
Updated: May 14, 2022

Description

പരസ്പരം പ്രണയിക്കുന്നതിനും, കലഹിക്കുന്നതിനും, ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമായി കാത്തുകെട്ടി കിടക്കുന്ന എല്ലാ കോഴിചേട്ടന്മാരും 🐓.. ചേച്ചിമാരും.... ഇവിടെ കമോൺ. ഇവിടെ ജാതിയില്ല, മതമില്ല, വർണമില്ല, വേർതിരിവില്ല....... കടന്നു വരൂ........ കടന്നുവരൂ........ കടന്നുവരൂ...... ✌️😜....

ADMIN Z💥✳️

𝑷𝒐𝒐𝒄𝒉𝒂✳️
𝑳𝒐𝒐𝒏𝒚✳️
𝑱𝒂𝒎𝒔𝒉𝒖✳️
𝑨𝒌𝒔𝒉𝒂𝒚✳️
𝑨𝒎𝒂𝒍✳️
𝑺𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂✳️
𝑹𝒂𝒈𝒊𝒅𝒂✳️
𝑫𝒆𝒗𝒊𝒍✳️

Rules

Must obey

1.Everyone should put their own DP 2. Do not use obsence language 3. The full authority of this club is with its moderator, we will take out those who have problems. 4. Do not say vulgar things.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 2,800 +75 +2.8%
November 24, 2021 2,725 +4 +0.2%
November 22, 2021 2,721 -1 -0.1%
November 20, 2021 2,722 +3 +0.2%
November 18, 2021 2,719 +2 +0.1%
November 17, 2021 2,717 -3 -0.2%
November 16, 2021 2,720 -4 -0.2%
November 15, 2021 2,724 +1 +0.1%
November 14, 2021 2,723 +15 +0.6%
November 13, 2021 2,708 +1 +0.1%
November 12, 2021 2,707 +1 +0.1%
November 11, 2021 2,706 +7 +0.3%
November 10, 2021 2,699 +3 +0.2%
November 09, 2021 2,696 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,695 +40 +1.6%
November 07, 2021 2,655 +1 +0.1%
November 05, 2021 2,654 +6 +0.3%
November 04, 2021 2,648 +27 +1.1%
November 01, 2021 2,621 +11 +0.5%
October 31, 2021 2,610 +35 +1.4%
October 30, 2021 2,575 +5 +0.2%
October 29, 2021 2,570 -1 -0.1%
October 28, 2021 2,571 +1,156 +81.7%
August 26, 2021 1,415 +153 +12.2%
August 23, 2021 1,262 +78 +6.6%
August 21, 2021 1,184 +24 +2.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs