❥திமிரி எழும் தமிழச்சி டா✯ on Clubhouse

❥திமிரி எழும் தமிழச்சி டா✯ Clubhouse
1.2k Members
Updated: Nov 8, 2023

Description

Sine 28/02/2023

உடல் மண்ணுக்கு
உயிர் தமிழுக்கு......🔥
தமிழ் முக்கியத்துவம்: எப்போதும் தமிழ் அன்று இன்று என்று தமிழ் டா....
பல குறள் பேசும்: தமிழ் குரல் மட்டுமே பேசுவோம்....

Some Club Members

More Clubs