بــی سایہ ها☆ on Clubhouse

بــی سایہ ها☆ Clubhouse
1.6k Members
Updated: Nov 30, 2023

Description

𝑾𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒔𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘☆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درود برشما دوستان و همراهان گرامی💐
بی‌سایہ‌ها‌ اصولا‌ از‌ شما‌ دوستان ڪہ‌ میهمان اتاق‌ بی‌سایہ‌ها‌ هستین نمی‌خواهد ڪہ‌ جوین‌‌ ڪلاب‌ بشین‌ چون‌ میسپارد بہ‌ انتخاب‌ خودتان. ولی‌ اگر‌ مباحث‌‌ و‌ دغدغہ‌ مودیراتورهاے‌‌ بی‌سایہ‌ها‌ مورد‌ تایید‌ شما‌ قرار‌ گرفتہ‌‌ است لطفا‌ جوین‌ شوید و‌ دوستانتان را بہ‌ بی‌سایہ‌ها‌ دعوت‌ ڪنید🙏
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دڪلمہ، ســاز، آواز، نمایشنامہ خوانی،مباحث اجتماعی

لطفا ڪلاب را بہ دوستانتان معرفی ڪنید🙏🌹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"بی سایہ ها" بہ تمام عقاید احترام میذاره و میزبان صداهاے گرمشون هست ⚪

در بی سایہ ها از سیاست صحبتی نمیشود🔴

اینجا جمع شدیم تا حال همدیگر را با لبخند خوب ڪنیم ⚪

"بی سایہ ها" میزبان تمام اجراها هست... ⚪

در بی سایہ ها بہ مباحث اجتماعی و گپ و گفت هم میپردازیم، خوشحال میشم در مباحث شرڪت ڪنید ⚪

بہ زودی نمایشنامہ خوانی هاے جذابی را براے شما بہ مرحلہ اجرا درخواهیم آورد پس حضور شما شنوندگان دلگرمی ماست این سعادت را از ما دریغ نڪنید ⚪

با احترام بہ تمام هنرمندان و میهمانان محترم و ارجمند براے حفظ آرامش تڪ تڪ شما عزیزان حاضر در اتاق از مادیراتور ڪردن معذوریم، تشڪرازدرڪ شما🙏

Some Club Members

More Clubs