AMY LOUNGE on Clubhouse

AMY LOUNGE Clubhouse
2.9k Members
Updated: Jan 27, 2024

Description

wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ:

‌🇦‌🇲‌🇾🌸‌🇱‌🇴‌🇺‌🇳‌🇬‌🇪

Tʜɪs ɢʀᴏᴜᴘ ʜᴇʟᴘ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ꜰɪɴᴅ:

1. Fʀɪᴇɴᴅs
→ Tʀᴜᴇ ꜰʀɪᴇɴᴅs ᴡʜᴏ ᴡɪʟʟ ᴀʟᴡᴀʏs ʙᴇ ᴋɪɴᴅ ᴀɴᴅ ʀᴇsᴘᴇᴄᴛꜰᴜʟ.

2. Sᴏʟᴜᴛɪᴏɴ
→ Sᴏʟᴜᴛɪᴏɴ ꜰᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏ ᴛʜɪɴɢ ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟɪɴɢ ᴛᴏ sʜᴀʀᴇ, ᴡᴇ ᴀʟʟ ʜᴀᴠᴇ ᴇᴀʀs ᴛᴏ ʟɪsᴛᴇɴ.

3. Bᴜsɪɴᴇss
→ Aɴʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴠɪᴇᴡs ᴡᴇ ʟᴏᴠᴇ ᴛᴏ ʜᴇᴀʀ & ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʟᴏᴠᴇ ᴛᴏ ɢᴜɪᴅᴇ ʏᴏᴜ & ʜᴇʟᴘ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴘʀᴏᴠɪᴅᴇ ᴡɪᴛʜ ɢᴏᴏᴅ ʙᴜsɪɴᴇss ᴘᴇᴏᴘʟᴇ.

Tʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ꜰᴏʀ ᴊᴏɪɴɪɴɢ ᴏᴜʀ CʟᴜʙHᴏᴜsᴇ
AMY🌸LOUNGE™
ގުރޫޕުގެ އާންމު ޤަވާއިދު...!!!: ★ ގުރޫޕްގައި އެކަކު އަނެކަށް ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ އެކަކުއަނެކާގެ މައްޗައް އިޙްތިރާމާއި ގަދަރާ އެކީގައެވެ.
ވާހަކަ ދައްކާ ބަހުރުވަ...!!!: ★ ގުރޫޕްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަންވާނީ ގޭގެ ސިޓިންގްރޫމްގައި އާއިލާޔާ އެކުގާ ތިއްބަވާގެން އަޑު އައްސަވާލަން ފަސޭހަ ބަހުރުވައަކުންނެވެ.
ލޯންޖުގެ މަގްޞަދު...!!!: ★ ލޯންޖުގެ މަގުސަދަކީ އެކުވެރިން ހޯދުމާއި އެކުވެރިން ހޯދައިދިނުމެވެ. އެކުވެރިކަމަކީ ގަދަފަދަ ބާރެކެވެ. ★ އަޙްލާގީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަވައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކުމަކީ އެކުވެރިކަން ބަދަހިވާކަމެކެވެ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 27, 2024 2,908 +44 +1.6%
December 13, 2023 2,864 +79 +2.9%
November 04, 2023 2,785 +34 +1.3%
October 05, 2023 2,751 +67 +2.5%
September 05, 2023 2,684 +124 +4.9%
August 07, 2023 2,560 +197 +8.4%
July 06, 2023 2,363 +121 +5.4%
June 14, 2023 2,242 +248 +12.5%
March 14, 2023 1,994 +94 +5.0%
January 30, 2023 1,900 -100 -5.0%
December 27, 2022 2,000 +100 +5.3%
September 18, 2022 1,900 +100 +5.6%
July 11, 2022 1,800 +100 +5.9%
June 09, 2022 1,700 +100 +6.3%
May 20, 2022 1,600 +100 +6.7%
April 29, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 18, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 10, 2022 1,300 +927 +248.6%
November 21, 2021 373 +5 +1.4%
November 20, 2021 368 +5 +1.4%
November 18, 2021 363 +6 +1.7%
November 16, 2021 357 +3 +0.9%
November 15, 2021 354 +31 +9.6%
November 13, 2021 323 +4 +1.3%
November 12, 2021 319 +10 +3.3%
November 10, 2021 309 +7 +2.4%
November 08, 2021 302 +23 +8.3%
November 06, 2021 279 +110 +65.1%
November 01, 2021 169 +18 +12.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs