𝗡𝗔𝗡𝗠𝗔𝗬𝗜𝗗𝗔𝗠-നന്മയിടം on Clubhouse

𝗡𝗔𝗡𝗠𝗔𝗬𝗜𝗗𝗔𝗠-നന്മയിടം Clubhouse
1.5k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

𝚆𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚑𝚎𝚊𝚛 𝚝𝚘 𝚕𝚒𝚜𝚝𝚎𝚗 𝚢𝚘𝚞....
𝚂𝚑𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚘𝚞𝚐𝚑𝚝𝚜, 𝚎𝚡𝚙𝚎𝚛𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎𝚜 ...
𝚕𝚎𝚝'𝚜 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚜𝚘𝚖𝚎 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛.. 😊✌🏻

മറ്റുള്ളവരിൽ നിങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും നന്മ തിരയുമ്പോൾ. നിങ്ങളിലെ നന്മയുടെ ഉദാത്ത ഭാവമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 1,501 0 0.0%
February 05, 2024 1,501 0 0.0%
December 21, 2023 1,501 +2 +0.2%
November 10, 2023 1,499 0 0.0%
October 10, 2023 1,499 +3 +0.3%
September 10, 2023 1,496 0 0.0%
August 12, 2023 1,496 -1 -0.1%
July 11, 2023 1,497 0 0.0%
June 18, 2023 1,497 -8 -0.6%
March 17, 2023 1,505 +5 +0.4%
March 12, 2022 1,500 +146 +10.8%
November 24, 2021 1,354 +8 +0.6%
November 22, 2021 1,346 +5 +0.4%
November 20, 2021 1,341 +7 +0.6%
November 19, 2021 1,334 -1 -0.1%
November 16, 2021 1,335 -1 -0.1%
November 15, 2021 1,336 +6 +0.5%
November 13, 2021 1,330 +3 +0.3%
November 12, 2021 1,327 +1 +0.1%
November 09, 2021 1,326 -2 -0.2%
November 08, 2021 1,328 +5 +0.4%
November 07, 2021 1,323 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,322 +11 +0.9%
November 01, 2021 1,311 +3 +0.3%
October 31, 2021 1,308 +4 +0.4%
October 30, 2021 1,304 +21 +1.7%
October 29, 2021 1,283 +31 +2.5%
October 28, 2021 1,252 +260 +26.3%
August 24, 2021 992 +4 +0.5%
August 19, 2021 988 +3 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs