ചങ്ങായി കൂട്ടം- on Clubhouse

ചങ്ങായി കൂട്ടം- Clubhouse
5.4k Members
Updated: Sep 30, 2022

Description

🅕🅞🅛🅛🅞🅦 🅤🅢 🅞🅝 𝓲𝓷𝓼𝓽𝓪𝓰𝓻𝓪𝓶 - @𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐚𝐲𝐢𝐤𝐨𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦. 𝔾𝕀𝕍𝔼 ℝ𝔼𝕊ℙ𝔼ℂ𝕋 𝕋𝔸𝕂𝔼 ℝ𝔼𝕊ℙ𝔼ℂ𝕋 . ℕ𝕠 ℝ𝕒𝕚𝕤𝕚𝕟𝕘 𝕧𝕠𝕚𝕔𝕖 ... !! ℕ𝕠 𝕍𝕚𝕠𝕝𝕖𝕟𝕔𝕖 !!

✳️. ആർക്കും വരാം എപ്പോളും വരാം ... Everyone's welcome !

✳️.പച്ചക്കുത്ത് മാത്രം ചോതിക്കരുത് !
🚫 TEMPORARILY STOPPED 🚫 Mod Is Earned and Not to Be Requested !

✳️. സമാധാനമാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം - For Everyone Seeking a Peaceful Conversation.🥰😍

✳️. പ്രായപരുതി നിയന്ത്രിതമല്ലാത്തതിനാൽ 18+ സംസാരങ്ങൾ അനുവധിക്കില്ല !🔞
We Don't Tolerate 18+ Conversation Since It Can Be Offensive to Some Especially Considering the Fact That Minors Are Lurking in Clubhouse .🔞

✳️. പരസ്പരം ബഹുമാനം നിർബന്ധം .
Giving Respect Is Mandatory While Receiving Respect Comes After That .

✳️. കോഴിത്തരം ഇവിടെ അനുവധിക്കില്ല
🚫 We Disapprove Flirting or Flirty References . .

✳️. കോഴിത്തരം കാണിച്ചാൽ ചങ്കാണ് / ചങ്കിടിപ്പാണ് എന്നൊന്നും നോക്കില്ല ❗ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും
Flirtatious Behaviour Gets You an Instant Ban!😡😡🚷

Rules

Rule #1

✳️. ആർക്കും വരാം എപ്പോളും വരാം ... Everyone's welcome !

. പച്ചക്കുത്ത് മാത്രം ചോതിക്കരുത് ! 🚫TEMPORARILY STOPPED 🚫Mod is earned and not to be requested !

Rule #2

✳️. സമാധാനമാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം - For everyone seeking a peaceful conversation .🥰😍

Rule #3

✳️. കോഴിത്തരം കാണിച്ചാൽ ചങ്കാണ് / ചങ്കിടിപ്പാണ് എന്നൊന്നും നോക്കില്ല ❗ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും ഇ Flirtatious behaviour gets you an instant ban !😡😡🚷

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 26, 2022 5,400 -100 -1.9%
August 27, 2022 5,500 +100 +1.9%
March 12, 2022 5,400 +940 +21.1%
November 24, 2021 4,460 +16 +0.4%
November 23, 2021 4,444 +10 +0.3%
November 22, 2021 4,434 +11 +0.3%
November 21, 2021 4,423 +22 +0.5%
November 20, 2021 4,401 +46 +1.1%
November 19, 2021 4,355 +9 +0.3%
November 18, 2021 4,346 +47 +1.1%
November 17, 2021 4,299 +58 +1.4%
November 16, 2021 4,241 +5 +0.2%
November 15, 2021 4,236 +30 +0.8%
November 14, 2021 4,206 +35 +0.9%
November 13, 2021 4,171 +11 +0.3%
November 12, 2021 4,160 +14 +0.4%
November 11, 2021 4,146 +21 +0.6%
November 10, 2021 4,125 +8 +0.2%
November 09, 2021 4,117 +28 +0.7%
November 08, 2021 4,089 +27 +0.7%
November 07, 2021 4,062 +3 +0.1%
November 06, 2021 4,059 +15 +0.4%
November 05, 2021 4,044 +34 +0.9%
November 04, 2021 4,010 +45 +1.2%
November 03, 2021 3,965 +13 +0.4%
November 02, 2021 3,952 +24 +0.7%
November 01, 2021 3,928 +17 +0.5%
October 31, 2021 3,911 +50 +1.3%
October 30, 2021 3,861 +18 +0.5%
October 29, 2021 3,843 +12 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs