നാളികേരം on Clubhouse

നാളികേരം Clubhouse
3.1k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉"🔛നാളെയുടെയും🤙 ഇന്നലെയുടെയും മധ്യത്തിൽ ഒഴിവുകാലം കടന്നുപോകുന്നു.."🌟

നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം..🥰 🎉🎉🎉

Rules

ℕ𝕠 𝕡𝕠𝕝𝕚𝕥𝕚𝕔𝕤 𝕚𝕟 𝕣𝕠𝕠𝕞

𝔽𝕠𝕝𝕝𝕠𝕨 𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕒𝕟𝕕 𝕓𝕖 𝕒𝕔𝕥𝕚𝕧𝕖

ℍ𝕒𝕣𝕣𝕒𝕤𝕖𝕞𝕖𝕟𝕥 𝕟𝕠𝕥 𝕋𝕠𝕝𝕖𝕣𝕒𝕥𝕖𝕕

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 3,100 -107 -3.4%
November 24, 2021 3,207 +20 +0.7%
November 23, 2021 3,187 +19 +0.6%
November 22, 2021 3,168 +1 +0.1%
November 21, 2021 3,167 +17 +0.6%
November 20, 2021 3,150 +28 +0.9%
November 19, 2021 3,122 +11 +0.4%
November 18, 2021 3,111 +10 +0.4%
November 17, 2021 3,101 +3 +0.1%
November 16, 2021 3,098 -4 -0.2%
November 15, 2021 3,102 +8 +0.3%
November 14, 2021 3,094 +53 +1.8%
November 13, 2021 3,041 -6 -0.2%
November 12, 2021 3,047 +16 +0.6%
November 11, 2021 3,031 +19 +0.7%
November 10, 2021 3,012 -2 -0.1%
November 09, 2021 3,014 +23 +0.8%
November 08, 2021 2,991 +141 +5.0%
November 07, 2021 2,850 +1 +0.1%
November 06, 2021 2,849 +38 +1.4%
November 05, 2021 2,811 +18 +0.7%
November 04, 2021 2,793 +75 +2.8%
November 02, 2021 2,718 -2 -0.1%
November 01, 2021 2,720 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,719 +81 +3.1%
October 30, 2021 2,638 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,636 +14 +0.6%
October 28, 2021 2,622 +1,809 +222.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs