കോട്ടയം നാട്ടുകൂട്ടം on Clubhouse

കോട്ടയം നാട്ടുകൂട്ടം Clubhouse
1.4k Members
Updated: Jan 27, 2024

Description

കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികചരിത്രവും കലയും പരിസ്ഥിതിയും സമകാലിക സാമൂഹ്യവിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരിടം. 2012 ൽ സ്ഥാപിതമായ ചരിത്ര-പൈതൃക പഠനവേദിയായ കോട്ടയം നാട്ടുകൂട്ടത്തിൻ്റെ ക്ലബ് ഹൗസ് കൂട്ടായ്മ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 27, 2024 1,446 +1 +0.1%
December 13, 2023 1,445 +1 +0.1%
November 04, 2023 1,444 +6 +0.5%
October 04, 2023 1,438 +3 +0.3%
September 05, 2023 1,435 +1 +0.1%
August 07, 2023 1,434 +2 +0.2%
July 06, 2023 1,432 -10 -0.7%
March 14, 2023 1,442 +42 +3.0%
March 10, 2022 1,400 -6 -0.5%
November 21, 2021 1,406 +3 +0.3%
November 16, 2021 1,403 +5 +0.4%
November 09, 2021 1,398 -3 -0.3%
November 01, 2021 1,401 -1 -0.1%
October 30, 2021 1,402 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,400 +33 +2.5%
August 24, 2021 1,367 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,365 +2 +0.2%
August 21, 2021 1,363 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs