കലാശാല on Clubhouse

കലാശാല Clubhouse
1.2k Members
Updated: Aug 7, 2022

Rules

Rules

കലാപരമായ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം(പാട്ട്,മിമിക്രി,സംഗീത ഉപകരണം വായിക്കുക)യഥാക്രമത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവസരം നൽകുന്നതാണ്.വ്യക്തിഹത്യ പാടില്ല. യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ Profile ൽ ഉണ്ടാവണം......

Rules

കലാപരമായ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം(പാട്ട്,മിമിക്രി,സംഗീത ഉപകരണം വായിക്കുക)യഥാക്രമത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവസരം നൽകുന്നതാണ്.വ്യക്തിഹത്യ പാടില്ല. യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ Profile ൽ ഉണ്ടാവണം......

Rules

കലാപരമായ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം(പാട്ട്,മിമിക്രി,സംഗീത ഉപകരണം വായിക്കുക)യഥാക്രമത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവസരം നൽകുന്നതാണ്.വ്യക്തിഹത്യ പാടില്ല. യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ Profile ൽ ഉണ്ടാവണം......

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,200 +13 +1.1%
November 12, 2021 1,187 +1 +0.1%
November 11, 2021 1,186 -2 -0.2%
November 10, 2021 1,188 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,190 -2 -0.2%
August 23, 2021 1,192 -1 -0.1%
August 22, 2021 1,193 -1 -0.1%
August 21, 2021 1,194 +5 +0.5%
August 20, 2021 1,189 +5 +0.5%
August 19, 2021 1,184 +7 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs