ഊക്കുമരം on Clubhouse

ഊക്കുമരം Clubhouse
3k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

ഉക്ക്‌ കൊടുക്കാം വാങ്ങാം🔞

നന്മ മരങ്ങൾ പ്ലീസ് സ്റ്റപ് ബാക്ക് ‼️

ഫൺ , ഫയർ , സർക്കാസം ‼️

സീരിയസ് കൊണ ഈസ് നോട്ട്
അലൗഡ് ‼️

റസ്പെക്റ്റ് ഗേൾസ് ‼️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 23, 2022 3,000 +100 +3.5%
September 12, 2022 2,900 +100 +3.6%
July 26, 2022 2,800 +100 +3.8%
June 10, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 23, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 27, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 12, 2022 2,400 +677 +39.3%
November 24, 2021 1,723 +6 +0.4%
November 23, 2021 1,717 +43 +2.6%
November 21, 2021 1,674 +43 +2.7%
November 19, 2021 1,631 +7 +0.5%
November 18, 2021 1,624 +47 +3.0%
November 17, 2021 1,577 +30 +2.0%
November 15, 2021 1,547 +20 +1.4%
November 14, 2021 1,527 +15 +1.0%
November 13, 2021 1,512 +39 +2.7%
November 12, 2021 1,473 +15 +1.1%
November 11, 2021 1,458 +26 +1.9%
November 10, 2021 1,432 +8 +0.6%
November 09, 2021 1,424 +22 +1.6%
November 08, 2021 1,402 +33 +2.5%
November 07, 2021 1,369 +7 +0.6%
November 06, 2021 1,362 +29 +2.2%
November 04, 2021 1,333 +35 +2.7%
November 02, 2021 1,298 +9 +0.7%
November 01, 2021 1,289 +14 +1.1%
October 31, 2021 1,275 +21 +1.7%
October 30, 2021 1,254 +15 +1.3%
October 29, 2021 1,239 +7 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs